Cu gândul la Duhul Sfânt

Doar câteva zile ne despart de sărbătoarea Duhului Sfânt. Rugăciunile de la Sfânta Liturghie şi din Breviar ne invită să ne pregătim cât mai bine pentru această solemnitate. Mi-a plăcut să citesc şi să meditez această învăţătură a Conciliului al II-lea din Vatican despre Duhul Sfânt, de la Oficiul Lecturilor de astăzi.

Trebuie să redescoperim valoarea Duhului Sfânt în viaţa noastră şi în viaţa Bisericii pentru că el este cel care ne întinereşte, ne reînnoieşte fără încetare şi ne duce la unirea desăvârşită cu Mirele nostru, Cristos.

Iată învăţătura Magisteriului:

Misiunea Duhului Sfânt în Biserică

Odată împlinită lucrarea pe care Tatăl a încredinţat-o Fiului pe pământ (cf. In 17,4), în ziua Rusaliilor a fost trimis Duhul Sfânt, ca să sfinţească necontenit Bise­rica, şi astfel, cei care cred să poată ajunge la Tatăl, prin Cristos, într-un singur Duh (cf. Ef 2,18). El este Duhul vieţii, izvorul apei care ţâşneşte spre viaţa veşnică (cf. In 4,14; 7,38-39), prin care Tatăl dă viaţă oamenilor morţi prin păcat, până când va învia în Cristos trupurile lor muritoare (cf. Rom 8,10-11).
    Duhul locuieşte în Biserică şi în inimile credincio­şilor ca într-un templu (cf. 1Cor 3,16; 6,19) şi în ei se roagă şi dă mărturie despre înfiere (cf. Gal 4,6; Rom 8,15-16.26). El călăuzeşte Biserica spre tot adevărul (cf. In 16,13), o uneşte în comuniune şi slujire, o înzestrează şi o con­duce cu diferite daruri ierarhice şi ca­ris­matice şi o împo­do­beşte cu roadele sale (cf. Ef 4,11-12; 1Cor 12,4; Gal 5,22).
    Prin puterea evangheliei, el întinereşte Biserica, o reîn­noieşte fără încetare şi o duce la unirea desăvârşită cu Mirele ei. Căci Duhul şi Mireasa spun Domnului Isus: Vino! (cf. Ap 22,17).
    Astfel, Biserica universală se înfăţişează ca popor adu­nat în comuniunea Tatălui, şi a Fiului, şi a Duhului Sfânt.
    Totalitatea credincioşilor care au primit ungerea Celui Sfânt (cf. 1In 2,20.27) nu se poate înşela în credinţă şi manifestă această prerogativă prin simţă­mântul suprana­tural de credinţă al întregului popor atunci când, de la episcopi şi până la ultimii credincioşi laici, îşi exprimă consensul universal în materie de cre­dinţă şi moravuri.
    Prin acest simţământ al credinţei, insuflat şi susţinut de Duhul adevărului, poporul lui Dumnezeu, sub îndru­marea magisteriului sacru, căruia i se supune cu fidelita­te, primeşte nu cuvântul oamenilor, ci adevă­ratul cuvânt al lui Dumnezeu, aderă neclintit la credinţa trans­misă sfinţilor o dată pentru totdeauna (Iuda 3; cf. 1Tes 2,13), o pătrunde mai adânc prin judecată dreaptă şi o aplică mai deplin în viaţă.
    Pe lângă aceasta, acelaşi Duh Sfânt sfinţeşte, conduce şi împodobeşte cu virtuţi poporul lui Dumnezeu nu nu­mai prin sacramente şi slujiri, ci împărţind fiecăruia darurile după cum voieşte (1Cor 12,11), el dăruieşte cre­dincioşilor de toate categoriile haruri speciale, prin care îi face capabili şi dispuşi să primească diferite acti­vităţi şi servicii folositoare pentru reînnoirea şi creşterea Bise­ricii, după cuvântul sfântului Paul: Fiecăruia îi este dată manifestarea Duhului spre binele tuturor (1Cor 12,7).
    Aceste carisme, fie extraordinare, fie mai simple şi mai răspândite, fiind deosebit de adecvate şi folositoare pentru nevoile Bisericii, trebuie primite cu recunoştinţă şi bucurie.

Din constituţia dogmatică despre Biserică Lumen gentium a Conciliului al II-lea din Vatican
(Nr. 4 şi 12)

Aici puteti găsi sursa fotografiei.

Novenă în cinstea Duhului Sfânt (V)

Ziua a cincea

Duhule Sfinte, Sfinţitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul tăriei, care să ne umple de curaj întemeiat pe atotputernicia lui Dumnezeu, spre a duce la bun sfârşit tot ce ne cere chemarea noastră.

O, Marie, Fecioară puternică, dobândeşte-ne de la Duhul Sfânt acest dar, pentru ca respectul omenesc să nu ne împiedice în îndeplinirea îndatoririlor noastre de creştini şi să fim gata de a suferi orice, mai degrabă, decât a călca poruncile lui Dumnezeu.

P.: Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioşilor tăi.
C.: Şi aprinde în ele focul iubirii tale!

Să ne rugăm:
Trimite, Doamne, pe Mângâietorul, care de la tine purcede, să ne lumineze sufletele şi, după făgăduinţa Fiului tău să ne călăuzească la tot adevărul. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Slavă Tatălui…

Aici puteti găsi sursa fotografiei.

Novenă în cinstea Duhului Sfânt (IV)

Ziua a patra

Duhule Sfinte, Sfinţitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul ştiinţei, ca toate lucrurile create şi toate evenimentele să ne vorbească despre Dumnezeu şi să ne îndemne la preamărirea lui.

O, Marie, Chivotul legii, dobândeşte-ne de la Duhul Sfânt acest dar pentru ca, înălţându-ne de la cele văzute la cele nevăzute, să ne dezlipim inima de tot ceea ce este trecător, căutând numai împărăţia lui Dumnezeu şi sfinţenia lui.

P.: Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioşilor tăi.
C.:
Şi aprinde în ele focul iubirii tale!

Să ne rugăm:
Doamne, revărsarea Duhului tău Sfânt să purifice inimile noastre şi înviorarea de rouă a harului său să le facă rodnice în fapte bune. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Slavă Tatălui…

Aici puteti găsi sursa fotografiei.

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: