Arhiva pentru ianuarie 25th, 2012

Rugăciune pentru unitatea creştinilor

Ziua a şaptea de rugăciune pentru unitatea creştinilor ne adună sub figura lui Isus, Bunul Păstor. „Transformaţi de Bunul Păstor” este tema acestei zile concentrată în jurul Evangheliei după sfântul IoanPaşte oile mele! (In 21,17)

Textele biblice de astăzi ni-l arată pe Domnul care întăreşte turma sa. Suntem chemaţi să-l urmăm pe Bunul Păstor, să ne întărim reciproc în Domnul, să-i sprijinim şi să-i întărim pe cei slabi şi pe cei pierduţi. Există un singur păstor şi noi suntem poporul său.

Transformaţi de Bunul Păstor

P.: Domnul nu ne-a părăsit. În experienţele vieţii ne conduce pe toţi cu toiagul şi nuiaua sa. Este păstorul nostru bun. Pentru aceasta să spunem: Îţi mulţumim, Doamne!
A.: Îţi mulţumim, Doamne!

P.: Pentru viaţă şi pentru toate darurile cu care ne-ai întărit
A.: Îţi mulţumim, Doamne!

P.: Pentru darul Cuvântului tău
A.: Îţi mulţumim, Doamne!

P.: Pentru perseverenţa în credinţă
A.: Îţi mulţumim, Doamne!

P.: Pentru martorii credibili ai Evangheliei tale
A.: Îţi mulţumim, Doamne!

P.: Pentru toate lucrurile pe care nu ne putem baza sau nu le putem realiza
A.: Îţi mulţumim, Doamne!

P.: Mulţumim, Doamne, pentru toate darurile pe care ni le-ai dat ca să nu părăsim drumul, nici să nu ne descurajăm în lupta spirituală. Tu care vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor.
A.: Amin.

LECTURA I
Omul nu va birui prin putere.

Citire din cartea întâi a profetului Samuel 2,1-10
1 Ana s-a rugat şi a zis: „Mi se bucură inima în Domnul, puterea mea a fost înălţată de Domnul; mi s-a deschis larg gura împotriva vrăjmaşilor mei, căci mă bucur de ajutorul tău. 2 Nimeni nu este sfânt ca Domnul; nu este alt Dumnezeu decât tine; nu este stâncă aşa ca Dumnezeul nostru. 3 Nu mai vorbiţi cu atâta îngâmfare, să nu vă mai iasă din gură cuvinte de mândrie; căci Domnul este un Dumnezeu care ştie totul, şi toate faptele sunt cântărite de el. 4 Arcul celor puternici s-a sfărâmat, şi cei slabi sunt încinşi cu putere. 5 Cei ce erau sătui se închiriază pentru pâine, şi cei ce erau flămânzi se odihnesc; chiar cea stearpă naşte de şapte ori, şi cea care avea mulţi copii stă lâncezită. 6 Domnul omoară şi învie, el coboară în locuinţa morţilor şi el scoate de acolo. 7 Domnul sărăceşte şi el îmbogăţeşte, el smereşte şi el înalţă, 8 el ridică din pulbere pe cel sărac, ridică din gunoi pe cel lipsit. Ca să-i pună să şadă alături cu cei mari. Şi le dă de moştenire un scaun de domnie îmbrăcat cu slavă; căci ai Domnului sunt stâlpii pământului şi pe ei a aşezat el lumea. 9 El va păzi paşii preaiubiţilor lui, dar cei răi vor fi nimiciţi în întuneric; căci omul nu va birui prin putere. 10 Vrăjmaşii Domnului vor tremura, din înălţimea cerului el îşi va arunca tunetul asupra lor; Domnul va judeca marginile pământului. El va da împăratului său putere şi el va înălţa tăria unsului lui”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 23,7.8.9.10 (R.: cf. 8)
R.: Dumnezeu cel puternic este împăratul nostru.

7 Deschideţi-vă, porţilor,
deschideţi-vă, voi porţi veşnice,
ca să intre regele măririi! R.

8 Cine este acest rege al măririi?
E Domnul cel tare şi puternic,
Domnul cel viteaz în luptă! R.

9 Deschideţi-vă, porţilor,
deschideţi-vă, voi porţi veşnice,
ca să intre stăpânul măririi! R.

10 Cine este acest rege al măririi?
E Domnul oştirilor:
El este regele măririi. R.

LECTURA A II-A
Îmbrăcaţi-vă cu echipamentul lui Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 6,10-20
Fraţilor, 10 căutaţi-vă tăria în Domnul şi în puterea lui. 11 Îmbrăcaţi-vă cu echipamentul lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept uneltirilor diavolului. 12 Căci nu avem de luptat împotriva oamenilor alcătuiţi din carne şi sânge, ci împotriva căpeteniilor şi forţelor nevăzute, împotriva puterilor întunericului care stăpânesc în lume, împotriva duhurilor rele, care sunt deasupra noastră. 13 De aceea, îmbrăcaţi-vă cu echipamentul lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit toate încercările. 14 Staţi gata, având mijlocul vostru încins cu centura adevărului, îmbrăcaţi cu platoşa dreptăţii, 15 având picioarele încălţate cu râvna de a predica evanghelia păcii; 16 ţineţi totdeauna în mână scutul credinţei; cu el veţi putea opri toate săgeţile aprinse ale Celui Rău. 17 Luaţi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Nu încetaţi să vă rugaţi. 18 Înălţaţi necontenit prin Duhul Sfânt rugăciuni şi cereri. Vegheaţi, fiţi statornici şi rugaţi-vă pentru toţi credincioşii; 19 rugaţi-vă şi pentru mine, ca Dumnezeu să-mi dea cuvântul potrivit când încep să vestesc cu îndrăzneală taina evangheliei, 20 al cărei trimis în lanţuri sunt eu. Rugaţi-vă deci ca să am puterea de a predica evanghelia cu tot curajul, aşa cum sunt dator s-o fac.
Cuvântul Domnului

ALELUIA In 14,26

(Aleluia) Duhul Sfânt vă va învăţa toate, spune Domnul;
el vă va aminti tot ce v-am spus eu vouă. (Aleluia)

EVANGHELIA
Paşte mieluşeii mei! Paşte mieii mei! Paşte oile mele!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 21,15-19
Isus înviat din morţi a stat la masă cu ucenicii săi pe ţărmul mării. 15 După ce au mâncat, Isus i-a zis lui Simon Petru: „Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti tu mai mult decât aceştia?” El i-a răspuns: „Da, Doamne, tu ştii că te iubesc”. Isus i-a zis: „Paşte mieluşeii mei!” 16 I-a spus Isus a doua oară: „Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti?” Petru i-a răspuns: „Da, Doamne, tu ştii că te iubesc”. Isus i-a zis: „Paşte mieii mei!” 17 Şi i-a spus a treia oară: „Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti?” Petru s-a întristat pentru că l-a întrebat a treia oară mă iubeşti şi i-a zis: „Doamne, tu toate le ştii; tu ştii că te iubesc”. Isus i-a zis: „Paşte oile mele! 18 Adevăr, adevăr îţi spun: când erai mai tânăr te încingeai singur şi te duceai unde voiai; dar când vei îmbătrâni, îţi vei întinde mâinile şi altul te va încinge şi te va duce unde nu vei voi”. 19 A spus lucrul acesta ca să arate cu ce moarte îl va preamări Petru pe Dumnezeu. Şi, după ce i-a vorbit astfel, i-a zis: „Urmează-mă!”
Cuvântul Domnului

Comentariu
Cei care trebuie să depăşească suferinţa au nevoie de sprijin de sus. Acest sprijin provine din rugăciune. Forţa Anei prin rugăciune a fost obiectul primului capitol din Cartea lui Samuel. În al doilea capitol se întâlneşte rugăciunea ei de mulţumire. Ana a înţeles că unele fapte se întâmplă numai cu ajutorul lui Dumnezeu. Dumnezeu a voit ca Ana şi soţul ei să se devină părinţi. Acest text este un exemplu care întăreşte credinţa în ceea ce pare să fie o situaţie disperată. Este un exemplu al victoriei.

Bunul păstor, din Psalmul 23, îşi conduce turma şi prin locurile mai întunecate, întărind-o cu prezenţa sa. Cei care îşi pun încrederea lor în Domnul nu trebuie să se teamă nici măcar de întunericul rupturii sau al neunirii, pentru că păstorul lor îi va duce la păşunile verzi ale adevărului, pentru a trăi împreună în casa Domnului.

În Scrisoarea către Efeseni apostolul Paul ne îndeamnă să fim puternici în Domnul şi în forţa sa atotputernică îmbrăcând armura spirituală: adevărul, dreptatea, proclamarea veştii bune, credinţa, mântuirea, cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea şi implorarea.

Domnul înviat îl îndeamnă pe Petru, şi în persoana lui pe fiecare discipol, să descopere în ei înşişi iubirea Celui care este unicul Păstor adevărat. Dacă ai această iubire, atunci paşte oile mele! Cu alte cuvinte, hrăneşte-le, ocroteşte-le, îngrijeşte-te de ele, întăreşte-le, pentru că sunt ale mele şi îmi aparţin. Fii servitorul meu bun şi veghează asupra celor care sunt ai mei, care mă iubesc şi ascultă glasul meu. Învaţă-i iubirea reciprocă, curajul şi cooperarea în încercările şi cotiturile vieţii.

Prin harul lui Dumnezeu, martorul lui Cristos care a fost confirmat în noi ne obligă să acţionăm împreună pentru unitate. Avem capacitatea şi cunoaşterea necesară pentru a da această mărturie. Însă suntem dispuşi? Bunul Păstor, care prin viaţa sa îi învaţă, îi conduce şi îi întăreşte pe toţi cei care s-au încrezut în harul şi în sprijinul său, ne stimulează să cooperăm necondiţionat cu el. Astfel, întăriţi, vom putea să ne ajutăm unii pe alţii pe drumul unităţii ca să fim puternici în Domnul, pentru a putea extinde către ceilalţi mărturia iubirii sale.

Rugăciune

Tată al tuturor, tu ne-ai chemat să fim o singură turmă în Fiul tău, Isus Cristos. El este Bunul Păstor care ne invită să ne odihnim în păşuni verzi, ne duce la ape liniştite şi ne înviorează sufletul. Fă ca urmându-l, să putem fi semn pentru alţii şi astfel, toţi să vadă în noi iubirea unicului păstor adevărat, Domnul nostru Isus Cristos, care vieţuieşte şi domneşte cu tine şi cu Duhul Sfânt în vecii vecilor. Amin.

Întrebări pentru reflecţie

1. Cum ne invită Bunul Păstor să însufleţim, să întărim şi să înviorăm încrederea celor care s-au pierdut?
2. Cum pot creştinii din diferite tradiţii să acţioneze împreună, pentru a-l mărturisi pe Isus Cristos?
3. Pentru noi, cei de astăzi, ce poate să însemne îndemnul sfântului Paul: „Îmbrăcaţi armura lui Dumnezeu… Luaţi armura lui Dumnezeu”?

Textele sunt preluate din broşura „Rugăciune pentru unitatea creştinilor  2012.
Toţi vom fi schimbaţi prin victoria Domnului nostru Isus Cristos 
(cf. 1Cor 15,51-58)”, 

publicată la Editura Presa Bună, 
în traducerea părintelui Mihai Pătraşcu 
şi coordonarea părintelui Iosif Dorcu.