Dumnezeu nu doar că alege ceea ce este mic și neînsemnat, ci face să strălucească tot ceea ce alege!

Maica noastra MariaSunt zile în care dragostea față de Dumnezeu ne face inima să bată cu o putere de neimaginat. Ce greu e să-ți stăpânești inima atunci când această dă semne că ar vrea să iasă din piept, când aceasta prin reacțiile ei ne arată că trupul este prea mic pentru a cuprinde și a ține prizonieră o iubire atât de mare. O astfel de zi este aceasta când, privind la Sfânta Fecioară Maria, vedem și înțelegem cât de delicat este Domnul, cât de mult ne iubește și cu câtă gingășie duce la îndeplinire planurile sale de mântuire.

Ziua aceasta vine și șoptește inimii noastre: „Nu te teme de micimea ta. Nu te înfricoșa în fața slăbiciunilor tale. Bucură-te dacă te simți mic”. Domnul nu privește la capacitățile noastre, ci, prin harul său, transformă nimicnicia și nevrednicia noastră, în locuința sa. Și astăzi avem două indicații prețioase, pe care ni le oferă Sfânta Scriptură, pentru a înțelege preferințele Domnului pentru „ceea ce pare mic și neînsemnat”: Betleemul și Fecioara Maria.

Din înălțimea slavei sale Domnul a privit spre pământ și a ales Betleemul „deși era cel mai mic între orașele lui Iuda”. Din acest loc mic Domnul a hotărât să iasă cel care este „pacea noastră”, stăpânitorul și regele întregii lumi. Și același Domn a privit din ceruri spre pământ să caute o inimă simplă, smerită, dar înflăcărată de dragoste. Și în mulțimea de inimi ce străluceau pe pământ, a ales-o pe Maria, Steaua dimineții, tânăra logodnică a lui Iosif. În ea „a așezat izvoarele vieții”.

Câtă gingășie și delicatețe în alegerile Domnului: Betleemul este mic, Maria este tânără; cetatea aceasta era puțin cunoscută, iar Fecioara ce avea să devină mama Cuvântului întrupat, era o tânără oarecare. Astfel Domnul ne amintește astăzi modul său minunat de a rândui lucrurile, ne amintește că el nu privește la ceea ce privesc oamenii și nici nu se lasă călăuzit după modul uman de a judeca lucrurile.

Dacă am înțelege acestea, atunci cu siguranță ne-am apropia și noi mai mult de viața Sfintei Fecioare Maria și am încerca să o imităm în umilința și disponibilitatea ei, dar mai ales în credința ei. Încrederea totală în Dumnezeul cel viu a transformat tânăra de la Nazaret în „cea mai binecuvântată între femei”. Dumnezeu nu doar că alege ceea ce este mic și neînsemnat, ci el face să strălucească tot ceea ce alege: ceea ce Dumnezeu atinge și îmbracă în iubire, devine binecuvântare pentru toate popoarele.

Reține

Doar omul care știe să se lase ales și modelat de Dumnezeu se poate transforma într-o făptură nouă, plină de har, luceafăr al dimineții.

Luni, 8 septembrie 2014 

Luni din saptamâna a 23-a de peste an
NASTEREA SF. FC. MARIA; Sf. Toma din Villanova, ep.
Mih 5,1-4a (Rom 8,28-30); Ps 86; Mt 1,1-16.18-23 (Mt 1,18-23)

LECTURA I
Va veni ziua în care aceea care trebuie să nască, va naşte.
Citire din cartea profetului Mihea 5,2-5a
2 Aşa vorbeşte Domnul: „Tu, Betleem Efrata, deşi eşti cel mai mic între oraşele lui Iuda, din tine va ieşi cel care va stăpâni peste Israel; originea lui urcă până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei. 3 Pentru aceasta, după ce Domnul va fi lăsat în părăsire pe poporul său un anumit timp, va veni ziua în care aceea care trebuie să nască va naşte, şi atunci cei care vor fi rămas credincioşi se vor întoarce la fiii lui Israel. 4 El se va ridica şi va cârmui cu puterea Domnului şi cu măreţia numelui Domnului Dumnezeului său; toţi vor trăi în linişte, căci stăpânirea sa se va întinde până la marginile pământului. 5a El va fi pacea noastră.

Cuvântul Domnului

sau, la alegere:
LECTURA I

Pe aceia pe care i-a ştiut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,28-30
Fraţilor, 28 noi ştim că Dumnezeu toate le îndreaptă spre binele celor care îl iubesc pe el, adică al acelora care au fost chemaţi potrivit planului său. 29 Într-adevăr, pe aceia pe care i-a ştiut mai dinainte i-a şi predestinat să poarte chipul Fiului său, ca Fiul să fie primul născut dintr-o mulţime de fraţi. 30 Pe cei pe care i-a predestinat să aibă această asemănare i-a şi chemat; pe cei pe care i-a chemat i-a şi îndreptăţit; pe cei pe care i-a îndreptăţit i-a şi condus la mărirea sa.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 86,1-3.4-5.6-7
R
.: Domnul a aşezat în tine izvoarele vieţii.

1 Domnul iubeşte Sionul.
El i-a aşezat temeliile pe munţii cei sfinţi.
2 Porţile Sionului îi sunt mai plăcute
decât toate lăcaşurile lui Iacob.
3 Lucruri măreţe s-au spus despre tine,
cetatea lui Dumnezeu. R.

4 „Egiptul şi Babilonul se numără
printre cei care mă venerează.
Filistenii, popoarele din Tir şi Etiopia s-au născut în Sion”.
5 Sionului i se va zice: „Mamă!”
Toţi s-au născut acolo; Cel Preaînalt îl susţine cu tărie. R.

6 Domnul scrie în cartea popoarelor:
„Acesta şi acela s-au născut într-însul”.
7 Iar ei cântă în dans şi veselie:
„Toate izvoarele mele sunt în tine”. R.

ALELUIA
(Aleluia) Fericită eşti, sfântă Fecioară Marie, şi vrednică de toată lauda, căci din tine a răsărit Soarele dreptăţii,
Cristos, Dumnezeul nostru. (Aleluia)

EVANGHELIA
Ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 1,1-16.18-23
Cartea neamului lui Isus Cristos, fiul lui David, fiul lui Abraham. 2 Abraham l-a născut pe Isaac, Isaac l-a născut pe Iacob, Iacob i-a născut pe Iuda şi pe fraţii lui, 3 Iuda i-a născut pe Fares şi pe Zara din Tamar, Fares l-a născut pe Esrom, Esrom l-a născut pe Aram, 4 Aram l-a născut pe Aminadab, Aminadab l-a născut pe Naason, Naason l-a născut pe Salmon, 5 Salmon l-a născut pe Booz din Rahab, Booz l-a născut pe Obed din Rut, Obed l-a născut pe Iese, 6 Iese l-a născut pe David, regele. Regele David l-a născut pe Solomon din femeia lui Urie. 7 Solomon l-a născut pe Roboam, Roboam l-a născut pe Abia, Abia l-a născut pe Asaf, 8 Asaf l-a născut pe Iosafat, Iosafat l-a născut pe Ioram, Ioram l-a născut pe Ozia, 9 Ozia l-a născut pe Ioatam, Ioatam l-a născut pe Ahaz, Ahaz l-a născut pe Ezechia, 10 Ezechia l-a născut pe Manase, Manase l-a născut pe Amos, Amos l-a născut pe Iosia, 11 Iosia i-a născut pe Iehonia şi pe fraţii lui în robia din Babilon. 12 După robia din Babilon, Iehonia l-a născut pe Salatiel, Salatiel l-a născut pe Zorobabel, 13 Zorobabel l-a născut pe Abiud, Abiud l-a născut pe Eliachim, Eliachim l-a născut pe Azor, 14 Azor l-a născut pe Sadoc, Sadoc l-a născut pe Ahim, Ahim l-a născut pe Eliud, 15 Eliud l-a născut pe Eleazar, Eleazar l-a născut pe Matan, Matan l-a născut pe Iacob. 16 Iacob l-a născut pe Iosif, logodnicul Mariei din care s-a născut Isus, care se numeşte Cristos. 18 Şi naşterea lui Isus Cristos a fost aşa: Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Mai înainte ca să locuiască ei împreună, s-a aflat că a zămislit de la Duhul Sfânt. 19 Iosif, logodnicul ei, fiind drept şi nevrând s-o facă de ocară, a voit să o lase în ascuns. 20 Dar după ce cugetase el acestea, iată că îngerul Domnului i se arătă în vis şi-i zise: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să o iei la tine pe Maria, logodnica ta, căci ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. 21 Ea va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus, căci el va mântui pe poporul său de păcate”. 22 Toate acestea s-au făcut, pentru a se împlini ceea ce Domnul a vestit prin profetul care zice: 23 „Iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu şi-i vor pune numele Emanuel, care înseamnă: Dumnezeu este cu noi”.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: