Pregătirea Căsătoriei

casatorieMai mult decât niciodată în zilele noastre este necesară pregătirea tinerilor pentru Căsătorie şi pentru viaţa de familie. În unele ţări, însăşi familiile, după vechi tradiţii, îşi rezervă dreptul de a transmite tinerilor valorile care privesc viaţa matrimonială şi familială printr-o acţiune progresivă de educaţie sau iniţiere. Însă schimbările care au survenit aproape în toate societăţile moderne cer ca nu numai familia, ci şi societatea şi Biserica să fie antrenate în efortul de a pregăti în mod adecvat tinerii la responsabilităţile vieţii de mâine. Multe fenomene negative, de care ne plângem astăzi în viaţa de familie, derivă din faptul că, în situaţiile nou create, tinerii nu numai că pierd din vedere ierarhia justă a valorilor, ci, neavând criterii sigure de comportament, nu ştiu cum să înfrunte şi să rezolve noile dificultăţi. Experienţa ne învaţă că tinerii, bine pregătiţi la viaţa de familie, în general dau rezultate mai bune decât cei nepregătiţi.

Acelaşi lucru trebuie spus şi pentru Căsătoria creştină, a cărei influenţă se extinde asupra sfinţeniei atâtor bărbaţi şi femei. Pentru aceasta, Biserica trebuie să promoveze cele mai bune şi mai intense programe de pregătire la Căsătorie, pentru a elimina, pe cât posibil, dificultăţile în care se zbat atâtea cupluri şi, mai mult, să favorizeze începutul şi maturizarea căsătoriilor reuşite.

Pregătirea la Căsătorie este văzută şi realizată ca un proces gradual şi continuu. Ea presupune trei momente principale: o pregătire îndepărtată, una apropiată şi una imediată.

Pregătirea îndepărtată începe chiar din copilărie, prin acea înţeleaptă pedagogie familială, orientată să conducă pe copii la descoperirea lor ca fiinţe dotate cu o psihologie complexă şi o personalitate specială, cu propriile forţe şi slăbiciuni. Este vârsta în care apare stima pentru orice valoare autentic umană, fie în raporturile interpersonale, fie în cele sociale, cu tot ceea ce semnifică formarea caracterului, stăpânirea de sine, folosirea corectă a propriilor înclinaţii şi modul de a considera şi a întâlni persoanele de alt sex, precum şi altele asemenea. E cerută, de aceea, mai ales pentru creştini, o formare spirituală şi catehetică solidă, pentru a şti să arate în Căsătorie o adevărată vocaţie şi misiune, fără a exclude totala dăruire de sine lui Dumnezeu în vocaţia la viaţa preoţească sau călugărească.

Plecând de la această bază, ulterior, se va trece, în mod amplu, la pregătirea apropiată, care – de la vârsta oportună şi cu o cateheză adecvată, ca în cazul unui drum catehumenal – presupune o pregătire mai deosebită la sacramente, ca o redescoperire a lor. Această cateheză reînnoită este absolut necesară celor care se pregătesc pentru Căsătoria creştină, pentru ca sacramentul să fie celebrat şi trăit cu dispoziţiile morale şi spirituale cerute. Formarea religioasă a tinerilor trebuie să fie completată, la vremea cuvenită şi după diferitele exigenţe concrete, de o pregătire la viaţa în doi care, prezentând Căsătoria ca o relaţie interpersonală dintre bărbat şi femeie, relaţie care se dezvoltă continuu, să stimuleze aprofundarea problemelor de sexualitate conjugală şi paternitate responsabilă, apelându-se la cunoştinţele medicale şi biologice esenţiale legate de această problemă şi să ajungă la familiaritate cu metode corecte de educare a copiilor, favorizând asimilarea elementelor de bază pentru o bună conducere a familiei, cum ar fi: o meserie stabilă, fondurile financiare suficiente, administrarea înţeleaptă, noţiuni de economie domestică etc.

În sfârşit, nu trebuie neglijată pregătirea la apostolatul familiei, la fraternitatea şi colaborarea cu alte familii, la inserarea activă în grupuri, asociaţii, mişcări şi iniţiative, care au ca scop binele uman şi creştin al familiei.

Pregătirea imediată, pentru celebrarea sacramentului Căsătoriei, trebuie să aibă loc în ultimele luni şi săptămâni care preced Căsătoria, pentru a da o nouă semnificaţie, un nou conţinut şi o formă nouă acelui examen prematrimonial cerut de dreptul canonic. Această pregătire, totdeauna necesară în fiecare caz, se impune cu urgenţă pentru acei logodnici care încă prezintă lipsuri şi dificultăţi în ce priveşte doctrina şi practica creştină.

Dintre elementele care urmează să fie comunicate în acest drum de credinţă, analog catehumenatului, trebuie să fie şi o cunoaştere aprofundată a misterului lui Cristos şi al Bisericii, a semnificaţiei harului şi responsabilităţii Căsătoriei creştine, precum şi pregătirea pentru a participa activ şi conştient la riturile liturgiei nupţiale.

La fazele pregătirii pentru Căsătorie, schiţate mai sus în linii mari, trebuie să se simtă îndatorate familia creştină şi întreaga comunitate eclezială. Conferinţele episcopilor, aşa cum s-au îngrijit să dea îndrumările necesare pentru a ajuta pe viitorii soţi să fie conştienţi de seriozitatea alegerii lor, iar păstorii sufleteşti să se conformeze dispoziţiilor recerute, tot aşa este de dorit să se îngrijească de a da un îndreptar pentru pastoraţia familiei. În acesta trebuie să se stabilească mai întâi de toate elementele minime de conţinut, de durată şi de metodă pentru „Cursurile de pregătire”, echilibrând între ele diferitele aspecte doctrinare, pedagogice, legale şi medicale, care interesează Căsătoria, structurându-le în aşa fel încât cei care se pregătesc la Căsătorie, dincolo de un efort intelectual de cunoaştere, să se simtă îndemnaţi de a se insera în mod viu în comunitatea eclezială.

Deşi caracterul de necesitate şi obligativitate al pregătirii imediate la Căsătorie nu trebuie subestimat – ceea ce se întâmplă atunci când prea uşor se dă o dispensă – cu toate acestea, pregătirea trebuie mereu prezentată şi realizată în aşa fel încât o eventuală omisiune a acesteia să nu fie impediment pentru celebrarea Căsătoriei.

(din Familiaris consortio, nr. 66)

Documentul poate fi citit în întregime pe: http://www.ercis.ro/magisteriu/ioanpaul2exo.asp?doc=fc

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: