Arhive pentru ‘Prima Scrisoare a Sfântului Paul către Tesaloniceni’

Să ne pregătim pentru ziua Domnului, duminică 13 noiembrie

Duminică, 13 noiembrie 2011 

† DUMINICA a 33-a de peste an
Sf. Stanislau Kostka, calug.

„Bine, servitor bun şi credincios!
Ai folosit bine puţinul care ţi-a fost încredinţat,
ia parte la bucuria stăpânului tău!” (Mt 25,21)

 

LECTURA I
Recunoaşteţi munca femeii!

Citire din cartea Proverbelor 31,10-13.19-20.30-31
10 Cine va găsi o femeie desăvârşită? Ea este mult mai de preţ decât perlele. 11 Soţul ei poate avea încredere într-însa, căci nu-l va duce la sărăcie, ci la bogăţie. 12 În toate zilele vieţii sale ea nu-i va pricinui nici o supărare, ci îi va face numai bucurie. 13 Îşi procură lână şi in şi mâinile sale lucrează cu hărnicie. 19 Ea pune mâna pe furcă şi degetele sale învârtesc fusul. 20 Îşi deschide mâna către cel lipsit şi o întinde către cel sărac. 30 Farmecul este înşelător şi frumuseţea deşartă. 31 Dar femeia care se teme de Domnul este vrednică de laudă. Recunoaşteţi roadele muncii ei şi faptele ei lăudaţi-le în pieţele publice.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 127,1-2.3.4-5 (R.: cf. 1a)
R.: Fericit este omul care se teme de Domnul!
1 Fericiţi cei care se tem de Domnul
şi umblă pe căile sale.
2 Atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale,
eşti fericit şi toate îţi merg bine. R.
3 Soţia ta este ca o viţă roditoare
înăuntrul casei tale,
copiii tăi ca vlăstarele măslinului
împrejurul mesei tale. R.

4 Iată, aşa este binecuvântat omul
care se teme de Domnul!
5 Să te binecuvânteze Domnul din Sion,
ca să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieţii tale. R.

LECTURA A II-A
Ziua Domnului să nu vină fără de veste peste voi ca un hoţ.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 5,1-6
Fraţilor, 1 cu privire la timpul şi ceasul hotărât pentru venirea Domnului nu-i nevoie să vă scriu, 2pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ, în puterea nopţii, 3 când oamenii vor zice: „Câtă pace, câtă linişte!”; atunci fără de veste va veni peste ei prăpădul, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată şi nu vor avea scăpare. 4 Dar pe voi, fraţilor, cum nu sunteţi în întuneric, ziua aceea nu vă va surprinde ca un hoţ. 5 Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei; nu sunteţi ai nopţii, nici ai întunericului. 6 De aceea, să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem, să fim treji.

Cuvântul Domnului

ALELUIA In 15,4.5b
(Aleluia) Rămâneţi în mine şi eu în voi, spune Domnul;
cine rămâne în mine aduce roade multe. (Aleluia)

EVANGHELIA
Bine, servitor bun şi credincios! Ai folosit bine puţinul care ţi-a fost încredinţat, ia parte la bucuria stăpânului tău!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 25,14-30
În acel timp, Isus le-a spus această parabolă: 14 „Un om având de plecat într-o călătorie lungă, a chemat la el pe servitorii săi şi le-a încredinţat avuţia sa. 15 Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi şi altuia unul: fiecăruia după puterea lui. Apoi a plecat. 16 Îndată, cel care a primit cinci talanţi a mers în grabă, i-a valorificat şi a câştigat încă cinci talanţi. 17 La fel şi cel care primise doi talanţi a câştigat cu ei încă doi. 18 Iar cel care a primit un talant s-a dus, a săpat o groapă în pământ şi a ascuns în ea talantul stăpânului său. 19 După multă vreme, stăpânul s-a întors şi a cerut cont servitorilor săi. 20Cel care primise cinci talanţi, a adus alţi cinci talanţi şi a zis: «Doamne, mi-ai încredinţat cinci talanţi; iată am mai câştigat alţi cinci cu ei». Stăpânul i-a spus: 21 «Bine, servitor bun şi credincios! Ai folosit bine puţinul care ţi-a fost încredinţat, mult îţi voi încredinţa de acum; ia parte la bucuria stăpânului tău!». 22 A venit şi cel cu doi talanţi şi a spus: «Doamne, mi-ai încredinţat doi talanţi, iată am mai câştigat alţi doi cu ei». 23 Stăpânul i-a spus: «Bine, servitor bun şi credincios, ai folosit bine puţinul care ţi-a fost încredinţat, mult îţi voi încredinţa de acum; intră în bucuria stăpânului tău». 24 Venind, apoi, şi cel care primise un talant, a spus: «Doamne, ştiam că eşti un om aspru, care seceri unde n-ai semănat şi culegi de unde n-ai împrăştiat sămânţa. 25 De teamă, m-am dus şi am ascuns talantul tău în pământ; iată, ai ce este al tău!». 26 Stăpânul i-a răspuns: «Slugă rea şi leneşă, ştiai că secer unde nu am semănat şi culeg de unde nu am împrăştiat sămânţa; 27 prin urmare se cuvenea să pui banii mei la bancă şi astfel, la întoarcere, aş fi luat ce este al meu cu dobândă. 28 Aşadar, luaţi de la el talantul şi daţi-l celui care are zece talanţi. 29 Căci celui care are i se va mai da şi-i va prisosi; dar de la cel care nu are, şi ceea ce are i se va lua. 30 Iar pe servitorul acesta netrebnic aruncaţi-l afară în întuneric; acolo va fi plânset şi scrâşnire din dinţi»”.

Cuvântul Domnului

Să ne pregătim pentru ziua Domnului, duminică 6 noiembrie

Duminică, 6 noiembrie 2011 

† DUMINICA a 32-a de peste an
Sf. Leonard, pustnic

„Vegheaţi, aşadar, căci nu ştiţi nici ziua, nici ceasul” (Mt 25,13)

LECTURA I
Cei care caută înţelepciunea o găsesc.

Citire din cartea Înţelepciunii 6,13-17
13 Înţelepciunea este strălucitoare; cei care o iubesc o meditează cu plăcere, cei care o caută o găsesc. 14 Ea vine în întâmpinarea celor care o doresc, pentru a li se face cunoscută. 15 Cine se scoală dis-de-dimineaţă nu va obosi căutând-o, căci o va găsi şezând la poarta lui. 16 Cine nu se gândeşte decât la ea dovedeşte o înţelepciune perfectă şi cine sacrifică somnul pentru ea va fi curând eliberat de griji. 17 Ea însăşi merge în căutarea celor care sunt vrednici de dânsa, li se arată cu o faţă surâzătoare pe toate căile lor şi vine în întâmpinarea lor ori de câte ori se gândesc la ea.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 62,2.3-4.5-6.7-8 (R.: cf. 2b)
R.: Sufletul meu e însetat de tine, Doamne, Dumnezeul meu!
2 Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul meu,
pe tine te caut dis-de-dimineaţă.
Sufletul meu e însetat de tine, pe tine te doreşte trupul meu,
ca un pământ pustiu, uscat şi fără apă. R.

3 Mi-a fost dat să te văd în sanctuarul tău,
să văd puterea şi măreţia ta.
4 Bunătatea ta preţuieşte mai mult decât viaţa,
de aceea buzele mele te laudă. R.

5 Te voi binecuvânta toată viaţa mea
şi voi ridica mâinile mele invocând numele tău.
6 Ca şi cum m-aş sătura cu mâncăruri alese,
aşa se desfată buzele mele când gura mea te laudă. R.

7 Mă gândesc la tine în timpul nopţii,
ore în şir continui să-ţi vorbesc;
8 Tu eşti ajutorul meu,
la umbra aripilor tale tresalt de bucurie. R.

LECTURA A II-A
Dumnezeu îi va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei care au murit întru el.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 4,13-17
Fraţilor, 13 nu vrem să vă lăsăm în ignoranţă cu privire la cei care au murit, ca să nu vă descurajaţi ca ceilalţi care nu au speranţă. 14 Căci precum credem că Isus a murit şi a înviat, tot aşa credem că Dumnezeu îi va aduce înapoi, împreună cu Isus, pe cei care au adormit în el. 15 Iată ce vă spunem, după cuvântul Domnului, că noi, care vom fi rămas în viaţă până la venirea Domnului, nu o vom lua înaintea celor care au murit. 16 Pentru că la un strigăt, la glasul unui arhanghel şi la sunetul trâmbiţei lui Dumnezeu, însuşi Domnul se va coborî din cer. Mai întâi vor învia cei morţi în Cristos; 17 apoi noi, care vom fi rămas în viaţă până atunci, vom fi răpiţi împreună cu ei în norii cerului, ca să-l întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Astfel vom fi pentru totdeauna împreună cu Domnul.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Mt 24,42a.44
(Aleluia) Vegheaţi şi fiţi gata, spune Domnul;
căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi. (Aleluia)

EVANGHELIA
Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 25,1-13
În acel timp, Isus a spus ucenicilor această parabolă: 1 „Împărăţia cerului este asemenea cu zece fecioare invitate la nuntă, care şi-au luat candelele şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. 2 Însă cinci dintre ele erau nechibzuite, iar cinci erau înţelepte. 3 Cele nechibzuite, luând candele, n-au luat cu ele untdelemn. 4 Cele înţelepte au luat untdelemn în vase, o dată cu candelele lor. 5 Fiindcă mirele întârzia, au aţipit toate şi au adormit. 6 La miezul nopţii s-a auzit un strigăt: «Iată, vine mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!». 7 Atunci s-au trezit toate acele fecioare şi-au pregătit candelele. 8 Cele nechibzuite au zis către cele înţelepte: «Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele». 9 Dar cele înţelepte le-au răspuns: «Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă; mai bine mergeţi la vânzători şi cumpăraţi-vă». 10 Plecând ele ca să cumpere, a sosit mirele; cele care erau pregătite au intrat cu el în sala nunţii şi uşa s-a închis. 11 Mai târziu au venit şi celelalte tinere şi au zis: «Doamne, Doamne, deschide-ne!». 12 Dar el le-a răspuns: «Vă spun adevărul: Nu vă cunosc». 13Vegheaţi, aşadar, căci nu ştiţi nici ziua, nici ceasul!”

Cuvântul Domnului

Să ne pregătim pentru ziua Domnului, duminică 30 octombrie

† DUMINICA a 31-a de peste an
Sf. Alfons Rodriguez, calug.

 „Toate faptele lor le fac pentru ca să-i vadă oamenii” (Mt 23,5)

LECTURA I
V-aţi îndepărtat de drumul cel drept şi aţi devenit prilej de poticnire pentru mulţi prin învăţăturile voastre.

Citire din cartea profetului Malahia 1,14b-2,1-2.8-10
14b Eu sunt marele rege, spune Domnul universului, şi numele meu inspiră frică printre popoare. 2,1Acum, preoţilor, către voi îndrept această ameninţare! 2 Dacă nu mă veţi asculta, dacă nu veţi pune la inimă datoria de a preamări numele meu, declară Domnul universului, voi trimite peste voi blestemul şi voi schimba în blestem binecuvântările pe care le veţi rosti. 8 V-aţi îndepărtat de la drumul cel drept şi aţi devenit prilej de poticnire pentru mulţi prin învăţăturile voastre; aţi încălcat legământul lui Levi, zice Domnul universului. 9 De aceea am lăsat să fiţi dispreţuiţi şi înjosiţi în faţa întregului popor, pentru că n-aţi urmat căile mele, ci aţi fost părtinitori în tălmăcirea Legii. 10 Oare noi, poporul lui Dumnezeu, n-avem toţi un singur tată? Nu ne-a creat un singur Dumnezeu? Pentru ce ne trădăm unii pe alţii şi pângărim astfel legământul părinţilor noştri?

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 130,1.2.3
R.: Tu eşti, Doamne, izvorul păcii adevărate!
1 Doamne, eu n-am o inimă îngâmfată,
nici nu privesc cu trufie;
nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari
şi prea înalte pentru mine. R.

2 Sufletul îmi este împăcat şi liniştit,
ca un copil la sânul mamei sale.
Da, sufletul meu este în mine,
ca un copil în braţele mamei sale. R.

3 Pune-ţi, Israele, nădejdea în Domnul,
de acum şi până-n veci! R.

LECTURA A II-A
Am fi voit să vă dăm nu numai evanghelia lui Dumnezeu, ci şi pe noi înşine.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 2,7b-9.13
Fraţilor, 7b noi ne-am purtat faţă de voi cu gingăşie, cum se îngrijeşte o mamă de copiii săi. 8 Având pentru voi asemenea simţăminte, am fi voit să vă dăm nu numai evanghelia lui Dumnezeu, ci şi pe noi înşine, căci ne deveniserăţi nespus de dragi. 9 Căci vă amintiţi, fraţilor, de munca şi osteneala noastră: am lucrat zi şi noapte ca să nu fim povară pentru nici unul dintre voi şi aşa v-am predicat evanghelia lui Dumnezeu. 13 Iată pentru ce aducem fără încetare mulţumiri lui Dumnezeu. Când aţi primit din gura noastră cuvântul lui Dumnezeu, l-aţi primit aşa cum este în realitate: nu ca un cuvânt omenesc, ci ca pe cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează în voi cei credincioşi.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Mt 23,9a.10b
(Aleluia) Unul este Tatăl vostru, cel din ceruri;
şi unul este învăţătorul vostru, Cristos, spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA
Ei spun şi nu fac.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 23,1-12
În acel timp, 1 vorbind ucenicilor şi mulţimii care îl înconjura, 2 Isus le spunea: „De la catedra lui Moise vă învaţă cărturarii şi fariseii: 3 faceţi, aşadar, şi păziţi tot ceea ce vă spun ei, dar nu faceţi după faptele lor, căci ei spun şi nu fac. 4 Leagă sarcini grele şi le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le mişte. 5 Toate faptele lor le fac pentru ca să-i vadă oamenii: poartă filactere foarte largi şi ciucurii hainelor foarte lungi; 6 le plac locurile de cinste la ospeţe, băncile dintâi în sinagogi, 7 să se plece lumea în faţa lor în pieţe şi să fie numiţi de oameni: «Rabbi». 8 Dar voi nu îngăduiţi să vi se spună «rabi», căci unul este Învăţătorul vostru, iar voi toţi sunteţi fraţi. 9 Nici «tată» să nu spuneţi nimănui pe pământ, căci unul este Tatăl vostru, cel din ceruri. 10 Nici «învăţători» nu îngăduiţi să vi se spună, căci unul este Învăţătorul vostru, Cristos. 11 Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. 12 Cine se va înălţa va fi înjosit, iar cine se va smeri va fi înălţat”.

Cuvântul Domnului