Cuvântul Domnului: Rabbuni, fă-mă să văd…

Joi, 3 martie 2011
Săptămâna a 8-a de peste an
Ss. Cunegunda, împ.; Marin, ostaş m.

Un exemplu fulminant de perseverenţă (Mulţi se răsteau la el ca să tacă, dar el striga şi mai tare: „Fiul lui David, fie-ţi milă de mine!”), umilinţă (Rabbuni, fă-mă să văd!) şi credinţă (Mergi, credinţa ta te-a mântuit): Bartimeu.

LECTURA I
Slava Domnului străluceşte în toate lucrările sale.

Citire din cartea lui Ben Sirah 42,15-26
15 Vreau să amintesc lucrările Domnului; să povestesc ceea ce am văzut: prin cuvântul său a realizat Domnul lucrările sale. 16 După cum soarele în strălucirea lui luminează fiecare lucru, astfel slava Domnului străluceşte în toate lucrările sale. 17 Nici sfinţii lui Dumnezeu nu sunt în stare să descrie toate minunăţiile creaţiei pe care Domnul atotputernic le-a întemeiat pentru ca universul să rămână trainic spre slava sa. 18 Domnul pătrunde adâncurile abisului ca şi inimile oamenilor şi cunoaşte toate secretele lor. 19 Cel Preaînalt posedă toată ştiinţa, are înaintea ochilor săi toată veşnicia; face cunoscut trecutul şi viitorul şi descoperă tainele lucrurilor ascunse. 20 Nici un gând nu-i scapă, nici un cuvânt nu-i rămâne ascuns. 21 El a realizat capodoperele înţelepciunii sale, el singur există din veşnicie şi până în veşnicie; nimic nu i se poate adăuga şi 22 nimic nu i se poate lua şi nu are nevoie de nici un sfătuitor. 23 Cât sunt de frumoase lucrările lui, până la cea mai mică scânteie pe care o putem observa! 24 Toate există şi rămân pentru totdeauna; toate îl ascultă şi corespund ţelului pentru care au fost făcute. 25 Toate lucrurile se deosebesc unul de altul şi nici unul nu este de prisos. 26 Unul completează calităţile celuilalt. Cine se poate sătura privind măreţia lui Dumnezeu?
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 32,2-3.4-5.6-7.8-9 (R.: 6a)
R.: Prin Cuvântul Domnului a luat fiinţă cerul.

2 Lăudaţi-l pe Domnul cu harpa;
lăudaţi-l cu lăuta cu zece coarde.
3 Cântaţi-i cântare nouă,
însoţiţi strigătele voastre cu cântări alese. R.

4 Drept este cuvântul Domnului
şi în toate lucrările sale se arată adevărul.
5 El iubeşte dreptatea şi adevărul,
pământul este plin de bunătatea Domnului. R.

6 Prin cuvântul lui a luat fiinţă cerul
şi la glasul său au apărut oştirile sale.
7 El ţine ca într-un burduf apele mării
şi pune stavilă abisului de ape. R.

8 Să se teamă de Domnul tot pământul,
în faţa lui să tremure toţi locuitorii lumii.
9 Căci el a spus şi toate s-au făcut,
toate au luat fiinţă la porunca lui. R.

ALELUIA In 8,12
(Aleluia) Eu sunt lumina lumii, spune Domnul; cine mă urmează va avea lumina vieţii. (Aleluia)

EVANGHELIA
Învăţătorule, fă-mă să văd!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 10,46-52
În acel timp, 46 pe când Isus, împreună cu ucenicii săi, ieşeau din Ierihon, înconjurat de o mare mulţime, un cerşetor orb, Bartimeu, fiul lui Timeu, şedea pe marginea drumului. 47 Auzind că trece Isus din Nazaret, a început să strige: „Isuse, fiul lui David, fie-ţi milă de mine!” 48 Mulţi se răsteau la el ca să tacă, dar el striga şi mai tare: „Fiul lui David, fie-ţi milă de mine!” 49 Isus s-a oprit şi a zis: „Chemaţi-l”. L-au chemat deci pe orb şi i-au spus: „Curaj! Ridică-te, te cheamă!” 50 Orbul şi-a aruncat haina la o parte, a sărit în picioare şi a alergat la Isus. 51 Isus l-a întrebat: „Ce vrei să fac pentru tine?” Orbul i-a răspuns: „Rabbuni, fă-mă să văd!” 52 Isus i-a spus: „Mergi, credinţa ta te-a mântuit”. Imediat omul şi-a recăpătat vederea şi l-a urmat pe Isus în drumul său.

Cuvântul Domnului

Reclame

Cuvântul Domnului: între voi să nu fie aşa!

Miercuri, 2 martie 2011
Săptămâna a 8-a de peste an
Sf. Simpliciu, pp.

LECTURA I
Toate popoarele să ştie că nu este alt Dumnezeu în afară de tine, Doamne.

Citire din cartea lui Ben Sirah 36,1a.2a.5-6.13-19
1a Ai milă de noi, Dumnezeule, stăpânul universului; 2a răspândeşte frica de numele tău la toate popoarele păgâne, 5 ca ele să te recunoască aşa cum te-am recunoscut şi noi, că nu este alt Dumnezeu afară de tine, Doamne. 6 Reînnoieşte minunile tale, arată-ţi din nou puterea prin fapte minunate. 13 Adună toate triburile lui Iacob şi le vei moşteni ca la început. 14 Fie-ţi milă, Doamne, de poporul care poartă numele tău, de Israel pe care tu l-ai numit întâiul tău născut. 15 Arată-ţi îndurarea faţă de Ierusalim, cetatea în care se află templul tău, locul tău de odihnă. 16 Umple Sionul cu lauda ta şi templul tău cu mărirea ta. 17 Dă mărturie în favoarea acelora care sunt cei dintâi dintre creaturile tale şi împlineşte profeţiile pe care profeţii de odinioară le-au făcut în numele tău. 18 Dă-le răsplata promisă celor care se încred în tine, ca să se vadă că profeţii tăi sunt vrednici de crezare. 19 Ascultă, Doamne, rugăciunea servitorilor tăi, împlinind binecuvântarea rostită de fiii lui Aron asupra poporului tău şi atunci toţi locuitorii pământului vor recunoaşte că tu eşti Domnul Dumnezeul cel veşnic.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 78,8.9.11.13 (R.: Sir 36,1b)
R.: Arată-ne, Doamne, marea ta îndurare.

8 Nu-ţi mai aminti de fărădelegile noastre de demult,
ci să ne întâmpine degrabă îndurarea ta,
căci suntem cu totul lipsiţi de putere. R.

9 Ajută-ne, Dumnezeule, mântuitorul nostru,
spre slava numelui tău,
eliberează-ne şi iartă-ne păcatele pentru numele tău. R.

11 Să ajungă până la tine gemetele celor prinşi în război,
scapă cu braţul tău puternic pe cei daţi la moarte. R.

13 Iar noi, poporul tău şi turma pe care tu o păzeşti,
te vom lăuda în veci
şi vom vesti din neam în neam mărirea ta. R.

ALELUIA Mc 10,45
(Aleluia) Fiul Omului a venit să-i slujească pe alţii şi să-şi dea viaţa pentru răscumpărarea tuturor. (Aleluia)

EVANGHELIA
Fiul Omului va fi dat pe mâna arhiereilor. Cel care vrea să fie mai mare să fie servitorul tuturor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 10,32-45

În acel timp, 32 Isus şi ucenicii săi urcau spre Ierusalim. Isus mergea înaintea lor. Ucenicii erau înspăimântaţi, dar şi cei care veneau în urma lor erau cuprinşi de frică. Luându-i deoparte pe cei doisprezece a început să le spună cele ce aveau să i se întâmple: 33 „Iată, noi urcăm la Ierusalim; acolo Fiul Omului va fi dat în mâinile arhiereilor şi cărturarilor; ei îl vor condamna la moarte şi îl vor da pe mâna păgânilor, 34 îşi vor bate joc de el, îl vor scuipa, îl vor biciui şi îl vor ucide; dar după trei zile el va învia”. 35 Iacob şi Ioan, fiii lui Zebedeu, s-au apropiat de Isus şi i-au spus: „Învăţătorule, am vrea să ne împlineşti o rugăminte”. 36 El le-a zis: „Ce aţi vrea să fac pentru voi?” 37 Ei i-au răspuns: „Dispune ca noi să stăm unul la dreapta ta şi altul la stânga ta, atunci când vei veni în slavă”. 38 Isus le-a zis: „Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi să beţi paharul pe care îl voi bea eu şi să primiţi botezul pe care îl voi primi eu?” 39 Ei i-au răspuns: „Putem!” Isus le-a zis: „Paharul pe care îl voi bea eu îl veţi bea şi voi şi botezul pe care îl voi primi eu îl veţi primi şi voi, 40 dar eu nu pot dispune ca cineva să şadă la dreapta sau la stânga mea, pentru că aceste locuri sunt ale acelora pentru care au fost pregătite”. 41 Ceilalţi zece au auzit şi au fost cuprinşi de indignare din cauza lui Iacob şi Ioan. 42 Isus i-a chemat şi le-a spus: „Voi ştiţi, conducătorii îşi subjugă popoarele; cei mari îşi fac simţită puterea. 43 Dar între voi să nu fie aşa. Dimpotrivă, cel care vrea să fie mai mare între voi să fie servitorul vostru; 44 cel care vrea să fie primul între voi să fie sclavul tuturor. 45 Căci Fiul Omului n-a venit să fie servit, ci ca să servească şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru cei mulţi”.

Cuvântul Domnului

Pur şi simplu între noi să nu fie aşa…

Cuvântul Domnului: să nu te prezinţi cu mâinile goale!

Marţi, 1 martie 2011,
săptămâna a VIII-a de peste an,
sfântul Albin, ep.

 

După ce am citit lecturile de astăzi mi-am amintit ceea ce povesteşte Raoul Follereau, omul care şi-a dedicat viaţa slujirii şi îngrijirii leproşilor:

„Am visat un om care s-a prezentat la judecata lui Dumnezeu. Când l-a văzut pe bunul Judecător i-a spus: „Doamne, vezi? Eu am pus în practică legea ta, nu am făcut nimic necinstit, rău, nelegiuit. Doamne, priveşte: mâinile mele sunt curate”. „Fără îndoială”, i-a răspuns Dumnezeu, „dar, totodată, ele sunt goale”.

Cuvântul Domnului din această zi ne aminteşte de necesitatea de a ne folosi bine de această viaţă astfel încât să nu ne prezentăm înaintea Domnului cu mâinile goale.

Iar fragmentul evanghelic e scris tocmai pentru timpul nostru: oamenii au tot mai des pe buze întrebarea „mie ce-mi iese din treaba asta?” „ce câştig am dacă fac cutare sau cutare lucru?”. Ceea ce e făcut pentru Domnul, prin dragostea faţă de Dumnezeu sau faţă de aproapele, va fi răsplătit – „desigur nu fără persecuţii” (ah, bucăţica asta de text…nu putea fi omisă?:D ) – cu o generozitate însutită. Dumnezeu nu rămâne dator.

Să medităm cuvântul Domnului:

LECTURA I
Cine împlineşte poruncile aduce prin aceasta jertfă de împăcare.

Citire din cartea lui Ben Sirah 35,1-13
1 Cine păzeşte Legea aduce prin aceasta o mulţime de jertfe; 2 cine împlineşte poruncile aduce jertfe de împăcare. 3 Cine se arată recunoscător aduce prin aceasta ca ofrandă cea mai curată făină de grâu; cine dă de pomană aduce jertfă de laudă. 4 Cine se îndepărtează de răutate câştigă bunăvoinţa Domnului; cine se îndepărtează de nedreptate îi aduce prin aceasta o jertfă de ispăşire. 5 Nu te prezenta cu mâinile goale în faţa Domnului. Împlineşte toate acestea, pentru că sunt prescrise de el. 6 Jertfa omului drept este ca grăsimea victimelor de pe altar, mirosul ei plăcut se înalţă către Cel Preaînalt. 7 Jertfa omului drept este plăcută lui Dumnezeu şi nu va fi dată uitării. 8 Cinsteşte-l pe Domnul cu generozitate, nu fi zgârcit cu darurile pe care i le oferi. 9 De fiecare dată când dai ceva, fii cu faţa voioasă şi dă cu bucurie lui Dumnezeu a zecea parte din ceea ce câştigi. 10 Dă Celui Preaînalt, aşa cum ţi-a dat şi el; dă din toată inima, după posibilităţile tale, 11 căci el este Dumnezeu care răsplăteşte, el dă înapoi de şapte ori mai mult. 12 Nu încerca să-l cumperi cu daruri, pentru că nu le va primi; 13 nu-ţi pune încrederea într-o jertfă oferită din bunuri luate pe nedrept, căci Domnul este un judecător fără părtinire.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 49,5-6.7-8.14 şi 23 (R.: 23b)
R.: Împlinirea poruncilor este mai mult decât orice jertfă.

5 Domnul spune: „Strângeţi în faţa mea pe credincioşii mei
care au pecetluit legământul cu mine printr-o jertfă!
6 Cerurile vor vesti dreptatea lui;
însuşi Dumnezeu este judecătorul. R.

7 Ascultă, poporul meu, eu îţi vorbesc,
ascultă, Israele, eu te acuz, eu care sunt Dumnezeul tău!
8 Nu pentru jertfele tale te dojenesc,
pentru că arderile tale de tot sunt pururi înaintea mea. R.

14 Adu lui Dumnezeu jertfă de laudă
şi împlineşte făgăduinţele făcute Celui Preaînalt.
23 Cine aduce jertfă de laudă mă preamăreşte;
celui care merge pe calea cea dreaptă
îi voi arăta mântuirea adusă de Dumnezeu”. R.

ALELUIA cf. Mt 11,25
(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

EVANGHELIA
Veţi primi acum de o sută de ori mai mult, iar apoi viaţa veşnică.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 10,28-31
În acel timp, 28 Petru i-a spus lui Isus: „Iată, noi am părăsit toate şi te-am urmat!” 29 Isus i-a spus: „Vă spun adevărul, nu este nimeni care să fi părăsit – pentru mine şi pentru evanghelie – 30 casă, fraţi, surori, mamă, tată, copii sau pământ fără să primească, deja în acest timp, de o sută de ori mai mult: case, fraţi, surori, mame, copii şi pământuri – desigur nu fără persecuţii -, iar în cealaltă lume viaţa veşnică. 31 Mulţi dintre aceştia, care acum sunt cei dintâi, vor fi cei din urmă, iar cei de pe urmă vor fi cei dintâi”.

Cuvântul Domnului


Sursă foto:www.emins.com
Sursă lecturi: www.ercis.ro

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat asta: