Cine e Maria? Mai este ea un model?

Sfanta Fecioara Maria si pruncul_PaxlaurOrientarea antropologică*

34. În cultul adus Fecioarei trebuie să ținem cu grijă cont și de datele sigure și verificate ale științelor umane. Aceasta va contribui la dispariția uneia din cauzele stînjenelii care se face simțită în domeniul cultului adus Maicii Domnului, și anume diferența dintre anumite elemente ale acestui cult și, pe de altă parte, concepțiile actuale ale antropologiei și realitatea psiho-sociologică profund schimbată în care trăiesc și acționează oamenii timpului nostru. Remarcăm efectiv că e greu să situăm chipul Fecioarei, așa cum reiese dintr-o anumită literatură pioasă, în condițiile de viață, în special ale femeii, din societatea contemporană. În cadrul vieții familiale legile și evoluția obiceiurilor tind pe bună dreptate să recunoască egalitatea femeii și coresponsabilitatea ei alături de bărbat în ceea ce privește căminul. În domeniul politic, femeia și-a cucerit în numeroase țări o putere de intervenție egală cu bărbatul în problemele publice. În domeniul social ea își desfășoară activitatea în sectoarele cele mai variate, părăsind cu fiecare zi mai mult cadrul strîmt al căminului. În domeniul cultural sînt oferite de asemenea femeii noi posibilități de cercetare științifică și de succes intelectual.

De aici decurge la unii o îndepărtare de cultul către Fecioară și o anumită dificultate în a o lua pe Maria din Nazaret ca model, pentru că se consideră că orizonturile vieții ei se vădesc înguste în comparație cu vastele zone de activitate în care omul modern este chemat să-și desfășoare activitatea. În legătură cu aceasta, îndemnându-i pe teologi, pe responsabilii comunităților creștine și pe credincioșii înșiși să consacre acestor probleme atenția necesară, ni se pare util să propunem, la rîndul nostru, o contribuție la soluționarea lor prezentînd cîteva reflecții.

35. Mai întîi, Fecioara Maria a fost totdeauna propusă de către Biserică spre imitare credincioșilor, nu pentru felul de viață pe care a experimentat-o, cu atît mai puțin cu cît mediul socio-cultural în care s-a desfășurat este astăzi depășit aproape pretutindeni, ci pentru că, în condițiile concrete ale vieții sale, Ea a aderat pe deplin și în mod liber la voința lui Dumnezeu (cf. Lc 1, 38), a primit cuvîntul și l-a pus în practică, a acționat călăuzită de iubire și de spiritul de slujire: pe scurt, Ea a fost cel dintîi și cel mai perfect ucenic al lui Cristos. Toate acestea au o valoare exemplară universală și permanentă.

36. În al doilea rînd, am vrea să remarcăm că greutățile menționate mai sus se află în realație strînsă cu unele clișee ale imaginilor populare și literare despre Maria, dar nu cu adevăratul său chip evanghelic, nici cu datele doctrinale precizate de munca lentă și serioasă de aprofundare a Cuvîntului revelat. Dimpotrivă, trebuie să considerăm firesc că generațiile creștine care s-au succedat în contexte socio-culturale diferite, contemplînd figura și misiunea Mariei Femeia nouă și creștina perfectă ce recapitulează în Ea, ca Fecioară, Mireasă și Mamă, situațiile cele mai caracteristice ale vieții feminine , au considerat-o pe Mama lui Isus ca pe tipul eminent al condiției feminine și ca pe modelul absolut remarcabil de viață evanghelică, și că și-au exprimat sentimentele după conceptele și reprezentările epocii lor. Atunci cînd consideră lunga istorie a pietății, Biserica se bucură să constate continuitatea cultului; însă nu se leagă de schemele diferitelor epoci culturale, nici de concepțiile antropologice particulare care le susțin, și admite că unele expresii ale cultului, perfect legitime în ele însele, sînt mai puțin adaptate unor oameni din epoci și civilizații diferite.

37. În sfîrșit, am vrea să subliniem că epoca noastră, ca și cele precedente, este chemată să verifice prin intermediul Cuvîntului lui Dumnezeu propria sa cunoaștere a realității și, pentru a ne limita la subiectul nostru, să-și confrunte concepțiile antropologice și problemele ce decurg din ele cu figura Fecioarei, așa cum este propusă în Evanghelie. Citirea dumnezeieștilor Scripturi, făcută sub influența Duhului Sfînt și fără a uita descoperirile științelor umane și situațiile variate ale lumii contemporane, va duce la descoperirea că Maria poate fi considerată oglinda ce reflectă speranțele oamenilor din vremurile noastre. Astfel, pentru a da cîteva exemple, femeia de astăzi, doritoare să ia parte la puterea de decizie și la alegerile comunității, o va contempla cu o bucurie intimă pe Maria care, în dialogul ei cu Dumnezeu, își dă consimțămîntul activ și liber (102) nu la soluționarea unei probleme contingente, ci la «evenimentul secolelor», așa cum a fost numită Întruparea Cuvîntului (103). Se va înțelege că alegerea de către Maria a stării feciorelnice, care în planul lui Dumnezeu o pregătea la misterul Întrupării, n-a constituit în nici un fel o închidere față de valorile stării conjugale, ci o alegere curajoasă, împlinită pentru a se consacra pe deplin iubirii lui Dumnezeu. Se va constata cu o surpriză plină de bucurie că Maria din Nazaret, deși pe deplin abandonată voinței lui Dumnezeu, n-a fost deloc o femeie supusă pasiv sau avînd o religiozitate alienantă, ci femeia care nu se temea să proclame că Dumnezeu este Cel care îi înalță pe cei smeriți și pe cei asupriți și îi dă jos de pe tron pe cei puternici ai lumii (cf. Lc 1, 51-53). Se va recunoaște în Maria care «se află în fruntea celor smeriți și săraci ai Domnului» (104), o femeie puternică care a cunoscut sărăcia și suferința, fuga și exilul (cf. Mt 2, 13-23): situații ce nu pot scăpa atenției celui care vrea să secondeze, prin spirit evanghelic, forțele de eliberare conținute în om și în societate. Astfel, Maria nu va apărea ca o Mamă retrasă /aplecată/ cu gelozie în /asupra/ Fiul său dumnezeiesc, ci ca femeia care, prin acțiunea sa, a favorizat credința în Cristos a comunității apostolice (cf. In 2, 1-12) și al cărui rol matern s-a extins căpătînd pe Calvar dimensiuni universale (105). Acestea nu sînt decît niște exemple. Cu toate acestea ele arată în mod clar că figura Fecioarei nu decepționează nici una din așteptările profunde ale oamenilor din vremurile noastre, și le oferă un model desăvîrșit al ucenicului Domnului: artizan al cetății pămîntești și temporale, dar pelerin care se grăbește spre cetatea cerească și veșnică; promotor al dreptății care îl eliberează pe cel asuprit și al iubirii care vine în ajutor celor nevoiași, dar mai presus de toate martor activ al iubirii care îl edifică? pe Cristos în inimi.

Va urma…


Din același document puteți citi:

 1. Dumnezeu a așezat în Biserică, la fel ca în orice cămin familial, figura unei femei…
 2. Cristos este punctul de referință indispensabil pentru cultul marian
 3. Rolul pe care l-a avut Maria în misterul mântuirii
 4. Sărbătoarea lui Cristos și a Fecioarei: sărbătoarea Cuvîntului care se face «Fiul Mariei»
 5. Speranța și aurora mântuirii pentru întreaga lume
 6. Amintim și cinstim înainte de toate pe slăvita pururea Fecioară Maria
 7. Meditînd suferințele Fecioarei Maria…
 8. Texte care conțin Cuvântul lui Dumnezeu, totdeauna viu și eficient
 9. Biserica o invocă pe Mama oricărui har
 10. Locul special ce i se cuvine Mariei în cultul creștin ca Sfîntă / Mamă / Născătoare de Dumnezeu
 11. Fecioara, model al Bisericii în practicarea cultului
 12. Sfânta Fecioară Maria și Biserica
 13. Fecioara care se roagă
 14. Fecioară și mamă
 15. Fecioara care oferă
 16. Maria este învățătoare a vieții spirituale pentru fiecare creștin
 17. Atitudine de credință și de iubire
 18. Pentru reînnoirea pietății mariane
 19. Cinstea adusă Reginei se revarsă asupra Regelui
 20. Sanctuarul Duhului Sfânt
 21. Locul cel mai de seamă după Cristos
 22. Pentru a face mai vie și mai inteligibilă legătura care ne unește cu Mama lui Cristos și Mama noastră
 23. Să se armonizeze exercițiile de pietate cu liturgia
 24. Mama lui Dumnezeu devine receptivă la grijile și la năzuințele mișcării ecumenice
 25. Un intermediar și un punct de întâlnire pentru unitatea tuturor celor ce cred în Cristos
 26. Cine e Maria? Mai este ea un model?

Textul este preluat din
Exortația apostolică Marialis Cultus
a papei Paul al VI-lea,

în traducerea ARCB,
de pe situl www.magisteriu.ro

 

SPRIJINĂ și tu UN COPIL care riscă să abandoneze ȘCOALA și VIAȚA!

Cei care doresc pot susține proiectele Paxlaur (în special ajutorul acordat copiilor săraci pentru a nu abandona școala și viața!) fie prin PayPal (paxlaur@yahoo.com), fie prin contul RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu. Pentru alte detalii: paxlaur@yahoo.com Vă mulțumesc! Domnul să vă binecuvânteze! Pr. Laurențiu Dăncuță

€4,00

Dumnezeu a așezat în Biserică, la fel ca în orice cămin familial, figura unei femei…

Biserica, în duh și adevăr (cf. In 4, 24),
îl adoră pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfînt,
«o venerează cu o iubire deosebită
pe Fericita Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu»
și cinstește cu respect religios
memoria martirilor și a celorlalți sfinți.

 

Dumnezeu, în planul său înțelept, a așezat în familia sa, Biserica, la fel ca în orice cămin familial, figura unei femei care, cu discreție și în spirit de slujire, veghează asupra ei și «îi călăuzește pașii cu bunătate pînă cînd ziua Domnului va veni în slavă».
Dumnezeu, în planul său înțelept, a așezat în familia sa, Biserica, la fel ca în orice cămin familial, figura unei femei care, cu discreție și în spirit de slujire, veghează asupra ei și «îi călăuzește pașii cu bunătate pînă cînd ziua Domnului va veni în slavă».

 

Pentru luna mai, lună dedicată sfintei Fecioare Maria, vă propun să recitim și să medităm zilnic fragmente din Exortația apostolică Marialis Cultus, a papei Paul al VI-lea:

(Introducere.
Prilejul și scopul îndemnului. Împărțirea documentului)

Venerabili Frați, salutare și binecuvîntare apostolică

De cînd am fost ridicat la scaunul lui Petru, ne-am străduit fără încetare să intensificăm CULTUL MARIAN, nu numai pentru a răspunde sentimentului Bisericii și înclinației noastre personale, ci și pentru că acest cult, după cum se știe, deține un loc deosebit de nobil în ansamblul cultului sacru, în care se întîlnesc culmile înțelepciunii și ale religiei (1) și care constituie așadar o îndatorire primordială a Poporului lui Dumnezeu.

Tocmai în vederea unei astfel de îndatoriri am ajutat și am încurajat neîncetat marea lucrare a reformei liturgice promovată de Conciliul Ecumenic Vatican II: cu siguranță că nu fără un plan deosebit al Providenței divine primul document conciliar pe care, în unire cu venerabilii Părinți, l-am aprobat și semnat «în Duhul Sfînt» a fost Constituția Sacrosanctum Concilium, care își propunea tocmai să restaureze și să dezvolte liturgia, făcînd mai rodnică participarea credincioșilor la tainele dumnezeiești (2). De atunci, numeroase acte ale pontificatului nostru au avut ca scop îmbunătățirea cultului adus lui Dumnezeu, așa cum o arată promulgarea în ultimii ani a numeroase cărți ale Ritului roman, revizuite după principiile și normele aceluiași conciliu. Pentru aceasta îi mulțumim din suflet Domnului, dătătorul a tot binele și sîntem recunoscători Conferințelor episcopale și fiecărui episcop care, în diferite feluri, au colaborat cu noi la pregătirea acestor cărți.

Considerînd cu bucurie și recunoștință munca realizată și primele rezultate pozitive ale reînnoirii liturgice, care sînt destinate să se înmulțească pe măsură ce reforma va fi mai bine înțeleasă în motivațiile sale profunde și va fi corect aplicată, grija noastră atentă nu încetează să se îndrepte spre tot ceea ce poate contribui la orînduirea și revizuirea cultului prin care Biserica, în duh și adevăr (cf. In 4, 24), îl adoră pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfînt, «o venerează cu o iubire deosebită pe Fericita Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu» (3) și cinstește cu respect religios memoria martirilor și a celorlalți sfinți.

Dorita dezvoltarea a devoțiunii către Fecioara Maria, devoțiune care, după cum am spus, se inserează în centrul cultului unic numit pe drept cuvînt creștin căci de la Cristos își trage originea și eficiența, în Cristos își găsește deplina expresie și prin Cristos, în Duhul Sfînt, duce la Tatăl, este unul din elementele ce califică pietatea autentică a Bisericii. Într-adevăr, prin necesitate intimă, aceasta reflectă în practica cultului planul răscumpărător al lui Dumnezeu: locului cu totul special pe care l-a avut Maria în acest plan îi corespunde un cult cu totul deosebit către ea (4); la fel, oricărei dezvoltări autentice a cultului creștin îi urmează în mod necesar o sporire corespunzătoare a venerației față de Maica Domnului. De altfel, istoria pietății arată cum «diferitele forme de pietate față de Născătoarea de Dumnezeu, pe care Biserica le-a aprobat păstrîndu-le în limitele învățăturii adevărate» (5), se dezvoltă într-o subordonare armonioasă față de cultul lui Cristos și gravitează în jurul lui ca în jurul punctului lor de referință firesc și necesar. La fel se întîmplă și în epoca noastră. Reflecția Bisericii contemporane asupra misterului lui Cristos și asupra propriei naturi a făcut-o să afle la rădăcina misterului lui Cristos și ca o încununare a naturii ei, același chip de femeie: Fecioara Maria, Maica lui Cristos și Maica Bisericii. Și cunoașterea sporită a misiunii Mariei s-a transformat în venerație plină de bucurie față de ea și în respect plin de adorație față de planul înțelept al lui Dumnezeu, care a așezat în familia sa Biserica, la fel ca în orice cămin familial, figura unei femei care, cu discreție și în spirit de slujire, veghează asupra ei și «îi călăuzește pașii cu bunătate pînă cînd ziua Domnului va veni în slavă» (6).

În vremurile noastre, schimbările survenite în obiceiuri, în sensibilitatea popoarelor, în modalitățile de expresie ale literaturii și ale artelor, în formele de comunicare socială, au influențat și manifestările sentimentului religios. Unele practici de cult, care, nu demult încă, se dovedeau apte să exprime sentimentul religios al indivizilor și al comunităților creștine, par astăzi insuficiente sau nepotrivite, legate fiind de scheme socio-culturale ale trecutului, în timp ce în multe părți se caută noi forme de expresie a relației imuabile a creaturilor cu Creatorul lor, a fiilor cu Tatăl lor. Acest lucru îi poate determina pe unii să fie pe moment dezorientați: dar dacă, în spirit de încredere în Dumnezeu, cugetăm asupra unor astfel de fenomene, descoperim că numeroase tendințe ale pietății contemporane de exemplu interiorizarea sentimentului religios sînt chemate să contribuie la dezvoltarea pietății creștine în general și a pietății față de Fecioara Maria în special. În acest fel epoca noastră, fidelă în ascultarea tradiției și atentă la progresul teologiei și al științelor, își va aduce contribuția la lauda celei pe care, chiar după cuvintele ei profetice, toate neamurile o vor numi fericită (cf. Lc 1, 48).

Considerăm așadar că este de resortul slujirii noastre apostolice să tratăm, ca într-un dialog cu voi, venerabili Frați, cîteva teme referitoare la locul pe care Fericita Fecioară îl ocupă în cultul Bisericii. Aceste teme au fost deja abordate în parte de către Conciliul Vatican II (7) și de către noi înșine (8); dar nu este inutil să revenim asupra lor pentru a risipi îndoieli și, mai ales, pentru a favoriza dezvoltarea acestei devoțiuni față de Fecioara Maria care, în Biserică, își găsește motivațiile în cuvîntul lui Dumnezeu și se exercită în Duhul lui Cristos.

Prin urmare, am vrea să ne oprim asupra cîtorva probleme privind raporturile dintre liturgie și cultul Fecioarei (I); să propunem considerații și directive apte să favorizeze legitima dezvoltare a acestui cult (II); în sfîrșit, să sugerăm cîteva reflecții pentru o reluare viguroasă și mai conștientă a recitării Rozariului, a cărui practică a fost recomandată cu insistență de către Predecesorii noștri și s-a răspîndit atît de mult în poporul creștin (III)…

Va urma…

Textul este preluat din
Exortația apostolică Marialis Cultus
a papei Paul al VI-lea,

în traducerea ARCB,
de pe situl www.magisteriu.ro


SPRIJINĂ și tu UN COPIL care riscă să abandoneze ȘCOALA și VIAȚA!

Cei care doresc pot susține proiectele Paxlaur (în special ajutorul acordat copiilor săraci pentru a nu abandona școala și viața!) fie prin PayPal (paxlaur@yahoo.com), fie prin contul RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu. Pentru alte detalii: paxlaur@yahoo.com Vă mulțumesc! Domnul să vă binecuvânteze! Pr. Laurențiu Dăncuță

€4,00

La mulți ani, femeie fără flori! La mulți ani, femeie înlăcrimată…

femeie singura trista bolnava

La mulți ani, femeie fără flori…
La mulți ani, femeie înlăcrimată…
La mulți ani, femeie singură și uitată…

De obicei în această zi mă trezesc hotărât să duc la altar un tablou frumos, unul imens, viu colorat cu chipurile ființelor gingașe prin care am devenit om și de la care continui să învăț cum să fiu om: mama, bunicile, surorile, cumnata, nepoatele și verișoarele, prietenele și persoane consacrate, profesoarele, învățătoarele, educatoarele și colegele, vecinele… Toate acele chipuri de femei frumoase și nobile care sălășuiesc în inima noastră! Un imens tablou…

Însă…
Astăzi m-am trezit purtând un alt tablou. Unul la fel de colorat, viu, dar umbrit de o tristețe imensă.

Astăzi port pe altar și să-l rog pe Domnul pentru acele femei care nu vor primi flori. Acele femei care nu au primit niciodată flori. Și nici urări. Și nici vizite sau telefoane. Nimic. Ci doar dispreț, batjocură, violență, suferință și moarte.

Port în sufletul meu în această dimineață femeia uitată de copiii ei sau de propriul soț sau tată sau frate. Femeia respinsă de toate rudele.
Femeia văduvă. Femeia orfană.
Femeia divorțată. Femeia părăsită.
Femeia condamnată. Femeia păcătoasă. Femeia nimănui.
Femeia uitată de cei din casa ei, de cei cu care împărțea pâinea sau pentru care pregătea pâinea.
Femeia folosită, maltratată, abuzată, neglijată chiar și astăzi, de 8 martie, de ziua ei, așa cum a fost în toate celelalte zile! Femeia suferințelor zilnice…
Femeia căreia nimeni nu-i spune: „Mulțumesc!”, „Săru’mâna”, „Te iubesc”…
Femeia care nu are amintiri frumoase, cu oameni zâmbindu-i, îmbrățișând-o, încurajând-o…
Femeia care își așteaptă stinsă de dor și de trecerea anilor soțul sau copiii sau nepoții… și nu vine nimeni. Nimeni! Nici măcar cei care sunt sânge din sângele ei… Absolut nimeni!

Port în inima mea femeia din spital, din închisoare, din țările în care este prigonită și desconsiderată.
Femeia alungată din casă, din familie, din țară.
Femeia care cerșește rușinată pâinea cea de toate zilele…
Femeia care nu are unde să-și plece capul și a îndurat frigul nopții…
Femeia pentru care am făcut atât de puțin…

Doamne, îți prezint în rugăciune aceste femei.
Ți le încredințez în rugăciune.
Ele sunt opera ta întocmai ca mama, bunicile, surorile și toate femeile pe care ai rânduit să le întâlnesc…

Fii milostiv cu ele, Doamne.
Fă speranță în viața lor!
Fă o minune în viața lor!
Trimite un om bun în viața lor, la ușa lor, în inima lor!
Iar dacă nu găsești un om, trimite un înger!

La mulți ani, femeie fără flori…
La mulți ani, femeie înlăcrimată…
La mulți ani, femeie singură și uitată…
La mulți ani, femeie tăcută…

Te port la sfântul altar lipsit și el de flori în această zi de post,
dar împodobit cu tabloul prezenței tale.
Unesc suferința ta cu suferința lui Cristos,
singurătatea ta cu părăsirea lui,
lacrimile tale cu sângele său
și le ofer Tatălui prin mijlocirea Mamei noastre cerești!

Miluiască-se de tine, femeie, blândul Dumnezeu
și din înaltul cerului
sau de la capătul pământului
sau din adâncurile mării
să-ți trimită un înger de om
care să-ți aducă o floare
sau măcar un surâs,
o vorbă bună, o alinare!

La mulți ani!
Mi-e gândul la tine,
Mi-e ruga pentru tine…

PS 1. Să-mi fie iertată înaintea lui Dumnezeu și a fraților îndrăzneala de a spune că ar fi bine dacă astăzi (și nu doar astăzi!) am citi un pic altfel fragmentul din Evanghelia după sfântul Luca:

„Când dai o floare sau orice altceva dăruiești nu dărui prietenilor, nici fraților, nici rudelor, nici vecinilor bogați, ca nu cumva să-ți dăruiască și ei la rândul lor și asta să-ți fie răsplata.
Dimpotrivă, tu când dăruiești, oferă celor săraci, infirmi, șchiopi, orbi și vei fi fericit, pentru că ei nu au cu ce să te răsplătească, dar vei fi răsplătit la învierea celor drepți” (Lc 14,12-14).

Așadar, tu când dai flori, dă celor care știi că nu-ți vor putea oferi nimic altceva decât o privire senină, un zâmbet, un mulțumesc. Atunci începe să fie primăvară și în viața ta și în viața celui ce primește! Abia atunci înțelegem forța primăverii, puterea vieții ce renaște, frumusețea omului. Putem face atât de mult bine în jurul nostru…

PS 2. Să-mi mai fie iertată o îndrăzneală:
Îndrăzneala de a-mi aminti și de a mă gândi că astăzi (ca și anul trecut!) vor fi femei, doamne și domnișoare, nemulțumite că au primit doar 3 sau 7 sau 11 flori în loc de 25 sau 55. Cât de triste și răutăcioase pot fi privirile nerecunoscătoare aruncate spre ceilalți doar pentru că florile primite erau albastre sau violete și nu roșii sau albe, că erau „doar” trandafiri sau doar zambile și nu ceva mult mai exotic… Asta în timp ce există femei care nu au primit niciodată – NICIODATĂ – o floare, un zâmbet, un cuvânt bun…

Cât de norocoasă ești, femeie, dacă te numeri printre cele care astăzi au primit o floare, un cuvânt, un zâmbet, un telefon… Mulțumește omului și Cerului pentru că ești binecuvântată! Și nu uita să dăruiești la rândul tău fericire. (Da, femeile dăruiesc și pot dărui chiar și de 8 martie!)

PS 3. Să dăruim fericire. Dacă cunoașteți vreo persoană despre care știți că nu are cine să-i deschidă ușa și să-i ducă o floare, faceți acest gest. Soarele vă va încălzi inima, casa, familia! Bărbați și femei, tineri sau bătrâni, bunici și nepoți, să fim buni și generoși cu cei care nu au cum să fie generoși cu noi și cu cei la care nimeni, dar absolut nimeni nu se mai gândește… Este o zi prea frumoasă ca cineva să fie singur și uitat!

La mulț ani, mamă. La mulți ani, femeie!


Vă invit să citiți și

și

precum și

 • URAREA: Primăvara ta să îmbrace culorile ghiocelului.

  SPRIJINĂ și tu UN COPIL care riscă să abandoneze ȘCOALA și VIAȚA!

  Cei care doresc pot susține proiectele Paxlaur (în special ajutorul acordat copiilor săraci pentru a nu abandona școala și viața!) fie prin PayPal (paxlaur@yahoo.com), fie prin contul RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu. Pentru alte detalii: paxlaur@yahoo.com Vă mulțumesc! Domnul să vă binecuvânteze! Pr. Laurențiu Dăncuță

  €4,00

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: