Prea târziu te-am iubit…

(Unul singur este învăţătorul nostru, Cristos, iar noi toţi suntem fraţi!)

Posts Tagged ‘hirotonire’

Impedimentul de hirotonire (can. 1087) – Cei care au primit hirotonirile sacre (diacon, preot, episcop) atentează invalid căsătoria

Posted by Paxlaur pe 31/01/2015

Canonul 1087:

Invalide matrimonium attentant, qui in sacris ordinibus sunt constituti.
Attentano invalidamente al matrimonio coloro che sono costituiti nei sacri ordini.
Cei care au primit hirotonirile sacre (diacon, preot, episcop) atentează invalid căsătoria.

Pius 12 Discurs catre cei care au incheiat de curand casatoriaAcest impediment este colegat cu legea celibatului care există în Biserica Catolică Latină pentru miniștri sacri, așa cum este prevăzut în canonul 277, § 1: „Clericii sunt obligaţi să păstreze castitatea perfectă şi perpetuă pentru împărăţia cerurilor şi, de aceea, sunt ţinuţi la celibat, care este un dar deosebit al lui Dumnezeu şi prin care slujitorii sacri pot să se ataşeze mai uşor cu toată inima de Cristos şi să se dedice mai liber slujirii lui Dumnezeu şi oamenilor”.

Valoarea cristologică, eclezială și pastorală a celibatului pentru miniștri sacri din Biserica Latină a fost repetată și subliniată în ultimul timp de Magisteriul Bisericii, în mod deosebit în documentele conciliului și ale Pontifilor Romani. Astfel, avem referințe în documentele Conciliul Vatican II: Presbiterorum Ordinis, nr. 16; Optatim Totius, nr. 10; Lumen Gentium,  nr. 42. De asemenea, în enciclica Sacerdotalis Celibatus (24 iunie 1967) a Sfântului Părinte papa Paul al VI-lea; în exortația apostolică Pastores dabo vobis (25 martie 1992, nr. 29) a Sfântului Părinte papa Ioan Paul al II-lea. Dincolo de aceste documente știm că în Biserica Latină celibatul miniștrilor sacri se bazează pe o lungă tradiție, care s-a conturat din ce în ce mai mult începând cu secolul al IV-lea și definitivându-se în cadrul Conciliului Lateran II (1139).

Conform normelor canonice impedimentul începe cu diaconatul și privește toate ordinele sacre cuprinse în actuala legislație canonică: diaconi, preoți și episcopi (can. 1009, § 1). Diaconilor permanenți căsătoriți, dacă rămân văduvi, nu le este permis să încheie o nouă căsătorie.

Acest impediment matrimonial este eficace doar dacă ordinele sacre au fost conferite în mod valid. Nu trebuie uitat faptul că nulitatea hirotonirii poate fi declarată doar în urma unui proces canonic (can. 1708-1712).

De asemenea, trebuie subliniat faptul că hirotonirea este un impediment perpetuu care nu dispare odată cu pierderea stării clericale și nici prin impunerea unei pedepse oarecare celui hirotonit. Părintele Ioan Tamaș ne explică în cartea sa, Compendiu de drept canonic:

„Starea clericală şi ordinul sacru (Preoţia) sunt două concepte diferite. Starea clericală înseamnă, prin natura ei, o situaţie ecleziastică juridică, pe când ordinul sacru (Preoţia) determină o condiţie sacramentală de natură ontologică ce îl transformă pe om, în fiinţa sa, în mod supranatural, constituindu-l „slujitor sacru” şi dându-i capacitatea de a acţiona in persona Christi. Preoţia imprimă în suflet un caracter indelebil şi, prin urmare, nu poate fi anulată (Tu es sacerdos in aeternum!), în timp ce se poate pierde starea clericală, care este o stare juridică, însoţită de obligaţii şi drepturi specifice recunoscute de Biserică. Unui slujitor sacru i se poate interzice exercitarea puterii sacre sau exercitarea unor anumite acte ale acestei puteri, dar el nu poate fi privat de puterea sacră pe care a primit-o prin hirotonire (can. 1338). Acţiunile sacre îndeplinite de un preot care a pierdut starea clericală sunt valide, chiar dacă sunt grav ilicite (nepermise).

Hirotonirea, primită în mod valid, nu poate fi niciodată anulată. Totuşi, un cleric pierde starea clericală: a) printr-o sentinţă judecătorească sau printr-un decret administrativ, în conformitate cu cann. 1708-1712, privind invaliditatea hirotonirii; în acest caz, nu este vorba propriu-zis despre pierdere, deoarece apartenenţa reală la starea clericală nu a existat niciodată; b) prin pedeapsa demiterii în urma săvârşirii de către cleric a unui delict grav (cf. can. 1336, § 1), impusă de tribunalul competent în conformitate cu procedura stabilită de can. 1720-1728; c) prin rescript de la Sfântul Scaun, în urma unei cereri, care poate fi făcută fie de către clericul în cauză, fie de către propriul său ordinariu. Sfântul Scaun acordă acest prescript diaconilor din motive grave, iar preoţilor din motive foarte grave (can. 290, nr. 3). Canonul nu pomeneşte nimic despre episcopi, deoarece lor nu li se acordă niciodată un astfel de rescript” (Ioan Tamaș, Compendiu de drept canonic, Sapienta, Iasi 2013, 152-153).

Așadar, pierderea stării clericale nu înseamnă și dispensarea de obligația celibatului. Numai Romanul Pontif poate dispensa de impedimentul care provine din hirotonirea sacră (can. 1078). Însă în pericol de moarte poate dispensa, pe cei din ordinul diaconatului, Ordinariul locului, parohul, ministrul sacru delegat de ei, preotul și diaconul prezenți.

Impedimentul care derivă din hirotonirea sacră nu este recunoscut de legislația statului.


 

Un gând încurajator din partea Sfântului Părinte papa Ioan Paul al II-lea, în exortaţia apostolică postsinodală Pastores dabo vobis (nr.29), din 25 martie 1992:

Între sfaturile evanghelice – scrie Conciliul – „străluceşte mai ales preţiosul dar al harului divin, pe care Tatăl îl dăruieşte unora (cf. Mt 19,11; 1Cor 7,7), de a se dărui mai uşor numai lui Dumnezeu, cu o inimă neîmpărţită (cf. 1Cor 7,32-34) în feciorie sau în celibat. Această înfrânare desăvârşită pentru împărăţia cerurilor s-a bucurat întotdeauna de o cinste deosebită din partea Bisericii, ca semn şi stimulent al iubirii şi ca izvor neasemuit de rodnicie spirituală în lume”. În feciorie şi în celibat, castitatea îşi menţine semnificaţia ei originară, adică cea a unei sexualităţi umane trăită ca manifestare autentică şi slujire preţioasă a iubirii de comuniune şi de dăruire interpersonală. Această semnificaţie subzistă pe deplin în starea de feciorie, care realizează, chiar în renunţarea la căsătorie, „semnificaţia sponsală” a trupului printr-o comuniune şi o dăruire personală faţă de Isus Cristos şi faţă de Biserica sa care prefigurează şi anticipă comuniunea şi dăruirea desăvârşită şi definitivă din ceruri: „În starea de feciorie, omul este în aşteptarea – chiar şi cu trupul – nunţii escatologice a lui Cristos cu Biserica, dăruindu-se integral Bisericii în speranţa că Cristos i se va dărui în plinătatea adevărului vieţii veşnice”.

În această lumină se pot înţelege şi aprecia mai uşor motivele alegerii multiseculare pe care Biserica din Occident a făcut-o şi pe care a menţinut-o, în ciuda tuturor dificultăţilor şi obiecţiilor care au apărut de-a lungul secolelor, de a conferi hirotonirea preoţească numai bărbaţilor care dau dovadă că sunt chemaţi de Dumnezeu la darul castităţii în celibatul absolut şi perpetuu.

Părinţii sinodali au exprimat clar şi răspicat gândirea lor printr-o propoziţie importantă, care merită să fie relatată integral şi literal: „Rămânând intactă disciplina Bisericilor orientale, sinodul, convins că curăţia perfectă în celibatul preoţesc este o carismă, aminteşte preoţilor că ea constituie un dar inestimabil al lui Dumnezeu pentru Biserică şi reprezintă o valoare profetică pentru lumea actuală. Acest sinod afirmă din nou şi cu tărie ceea ce Biserica latină şi unele rituri orientale recer, şi anume ca preoţia să fie conferită numai acelor bărbaţi care au primit de la Dumnezeu darul chemării la castitate în celibat (fără a prejudicia tradiţia anumitor Biserici orientale şi anumite cazuri particulare de clerici căsătoriţi proveniţi din convertirea la catolicism, pentru care s-a făcut excepţie în enciclica lui Paul al VI-lea despre celibatul preoţesc, nr. 42). Sinodul vrea să nu lase nici un dubiu în mintea tuturor asupra voinţei ferme a Bisericii de a menţine legea care cere celibatul ales în mod liber şi perpetuu pentru candidaţii la hirotonirea preoţească în ritul latin. Sinodul cere ca celibatul să fie prezentat şi explicat în toată bogăţia sa biblică, teologică şi spirituală, ca dar preţios făcut de Dumnezeu Bisericii sale şi ca semn al împărăţiei care nu este din această lume, semn al iubirii lui Dumnezeu faţă de această lume, precum şi al iubirii neîmpărţite a preotului faţă de Dumnezeu şi faţă de poporul lui Dumnezeu, astfel încât celibatul să fie privit ca o îmbogăţire pozitivă a preoţiei”.

Este foarte important ca preotul să înţeleagă motivaţia teologică a legii bisericeşti a celibatului. În calitate de lege, exprimă voinţa Bisericii chiar înainte de voinţa subiectului exprimată prin disponibilitatea sa. Dar voinţa Bisericii îşi află ultima sa motivaţie în legătura pe care celibatul o are cu sfânta hirotonire, care-l face pe preot asemenea cu Isus Cristos, capul şi mirele Bisericii. Ca mireasă a lui Isus Cristos, Biserica vrea să fie iubită de preot în mod total şi exclusiv, aşa cum a iubit-o Isus Cristos, capul şi mirele său. Prin urmare, celibatul preoţesc înseamnă dăruirea de sine în şi cu Cristos Bisericii sale şi exprimă slujirea preotului faţă de Biserică în şi cu Domnul.

Pentru o viaţă spirituală adecvată a preotului, celibatul trebuie considerat şi trăit nu ca un element izolat sau pur negativ, ci ca un aspect al unei orientări pozitive, specifică şi caracteristică preotului: părăsindu-şi tatăl şi mama, el îl urmează pe Isus, păstorul cel bun, într-o comuniune apostolică, în slujirea poporului lui Dumnezeu. De aceea, celibatul trebuie acceptat printr-o hotărâre liberă şi iubitoare care trebuie reînnoită încontinuu, ca dar inestimabil al lui Dumnezeu, ca „imbold pentru iubirea pastorală”, ca participare specială la paternitatea lui Dumnezeu şi la rodnicia Bisericii, ca mărturie dată lumii despre împărăţia escatologică. Pentru a trăi toate exigenţele morale, pastorale şi spirituale ale celibatului preoţesc este absolut necesară rugăciunea umilă şi încrezătoare, aşa cum ne atrage atenţia Conciliul: „În lumea de astăzi, înfrânarea desăvârşită e socotită imposibilă de mulţi oameni; de aceea, preoţii trebuie cu atât mai mult să ceară cu umilinţă şi perseverenţă, împreună cu Biserica, harul fidelităţii, care nu este refuzat niciodată celor care îl cer, recurgând în acelaşi timp la toate ajutoarele naturale şi supranaturale care se află la îndemâna tuturor”. Rugăciunea, unită cu sacramentele Bisericii şi trăirea normelor ascetice, va fi aceea care va da speranţă în dificultăţi, iertare în cazul unor deficienţe, încredere şi curaj în reluarea drumului.

Anunțuri

Posted in Codul de drept canonic (Codex Iuris Canonici), Drept canonic | Etichetat: , , , , , , , , , | 4 Comments »

Astăzi, în direct, din Catedrala de la Iaşi: hirotonirea celor 30 de preoţi

Posted by Paxlaur pe 29/06/2013

Ziua hirotonirii meleVă invit să vă uniţi cu noi în rugăciune prin intermediul internetului si sa urmariti in direct momentul când cei 30 de tineri vor spune „Da” lui Dumnezeu în faţa întregii Biserici. Dumnezeu să-i binecuvânteze si sa-i pastreze statornici în harul pe care îl vor primi!

Transmisiunea poate fi urmărită în direct astăzi, 29 iunie 2013, de la ora 11, pe situl episcopiei de Iaşi, accesând acest link:

http://ercis.ro/video/iasi2w.asp

COMUNICAT DE PRESĂ

Hirotonirea a 30 de preoţi

Treizeci de tineri vor fi hirotoniţi întru preoţie în catedrala din Iaşi, sâmbătă, 29 iunie (solemnitatea Sfinţilor Petru şi Paul), prin impunerea mâinilor PS Petru Gherghel.

După mai mulţi ani de formare umană, intelectuală şi spirituală, cei 30 de diaconi vor fi hirotoniţi preoţi: 9 pentru Dieceza de Iaşi, 17 călugări franciscani conventuali, 3 călugări franciscani capucini şi un călugăr de la congregaţia Fii Iubirii Milostive.

Liturghia de hirotonire, care va începe la ora 11.00, în catedrala „Sfânta Fecioară Maria, Regină”, va fi prezidată de PS Petru Gherghel, episcop de Iaşi. Vor participa ÎPS Zbigņevs Stankevičs, arhiepiscop mitropolit de Riga (Letonia), PS Anton Coşa, episcop de Chişinău, PS Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi, PS Cornel Damian, episcop auxiliar de Bucureşti, superiori ai Provinciei „Sfântul Iosif” a Fraţilor Minori Conventuali, ai Custodiei „Fericitul Ieremia” a Fraţilor Minori Capucini, ai Congregaţiei Fiii Iubirii Milostive, profesori de la institutele unde au studiat candidaţii, preoţi din ţară şi străinătate, părinţi şi rude ale candidaţilor, precum şi mulţi credincioşi.

După proclamarea Evangheliei, candidaţii vor răspunde prezent la auzirea numelui şi vor face un pas în faţă. După ce toţi vor declara înaintea poporului că vor să-şi asume misiunea Preoţiei, episcopul va primi din partea lor promisiunea de ascultare şi respect. În timp ce diaconii aspiranţi la preoţie vor sta prosternaţi cu faţa la pământ, se va cânta Litania tuturor sfinţilor, după care vor avea loc impunerea mâinilor şi rugăciunea de consacrare. Cei hirotoniţi vor îmbrăca hainele specifice preotului (stola şi ornatul), iar apoi vor avea loc ungerea mâinilor cu sfânta crismă, înmânarea pâinii şi vinului şi vor primi sărutul păcii.

Ca pregătire apropiată pentru Preoţie, candidaţii au făcut şase zile de exerciţii spirituale (rugăciune şi meditaţii): cei din Seminarul din Iaşi, în perioada 14-21 iunie, la casa de spiritualitate din Miroslava, cu pr. Corneliu Berea, ceilalţi, în perioada 16-21 iunie, la Casa Ecumenică din Oneşti, cu pr. Cristinel Fodor.

După hirotonire, în una dintre următoarele duminici (30 iunie, 7 sau 14 iulie), preoţii nou-sfinţiţi vor celebra prima sfântă Liturghie în localităţile natale. La 1 august vor primi din partea superiorilor numirile pentru locurile în care vor sluji: în parohiile din Moldova, în ţările în care sunt comunităţi de români etc.

Alţi trei tineri originari din Moldova, care au studiat la Institutul Teologic „Sfântul Iosif” din Iaşi, au fost sfinţiţi preoţi duminică, 23 iunie, în catedrala „Sfântul Iosif” din Bucureşti; ei vor sluji în Arhidieceza de Bucureşti.

Hirotonirea întru Preoţie este o împlinire pentru candidaţi şi o bucurie pentru părinţii şi rudele candidaţilor, precum şi pentru Biserică. Mare este darul pe care-l vor primi şi mare este taina aşezată în mâinile lor. Treizeci de apostoli vor intra în via Domnului.

Biroul de Presă
Pr. Cornel Cadar

*

Persoane de contact:
– pr. Cornel Cadar – tel. 0745/850844, e-mail: cornel@ercis.ro;
– pr. Adrian Blăjuţă – tel. 0766/689853, e-mail: adrianblajuta@yahoo.com.

* * *

Candidaţii la Preoţie:

 • Pentru Dieceza de Iaşi:

  • Adrian Aileni (2.01.1985 – Iaşi „Sfânta Tereza a Pruncului Isus”)

  • Gabriel Bîrnat (12.04. 1987 – Frumoasa)

  • Tiberiu Budău (23.03.1987 – Nicoreşti)

  • Claudiu Bulai (8.04.1987 – Roman „Fericitul Ieremia Valahul”)

  • Sergiu Gabor (3.01.1987 – Iugani)

  • Laurenţiu Luca (13.11.1987 – Ferestrău / Oituz)

  • Florin-Ionuţ Lucaci (2.04.1987 – Hălăuceşti)

  • Marius Mărtinaş (7.01.1987 – Roman „Fericitul Ieremia Valahul”)

  • Gheorghe Milia (24.08.1987 – Butea)

 • Pentru Ordinul Fraţilor Minori Conventuali, Provincia „Sfântul Iosif” din România:

  • Cristian Aiojoaei (21.09.1986 – Gherăeşti)

  • Marius-Cătălin Alistar (24.06.1984 – Faraoani)

  • Iosif Amitricioaei (1.05.1981 – Butea)

  • Sergiu-Daniel Antal (27.09.1980 – Nisiporeşti)

  • Vlad-Bogdan Bejan (15.07.1985 – Horleşti)

  • Sergiu Bolog (14.02.1986 – Sagna)

  • Mihai Dâscă (12.01.1986 – Gherăeşti)

  • Eduard Enăşcuţ (13.10.1986 – Traian)

  • Iulian Ghiuzan (12.09.1986 – Adjudeni)

  • Mihăiţă Herciu (5.10.1984 – Văleni)

  • Ioan Iojă (14.02.1984 – Iaşi „Adormirea Maicii Domnului”)

  • Eremia-Antonel Mîrţ (18.03.1984 – Rotunda)

  • Ştefan Mîrţ (12.12.1971 – Răchiteni)

  • Iosif Robu (4.02.1986 – Săbăoani „Înălţarea Sfintei Cruci”)

  • Rafael Sumănaru (24.07.1984 – Luizi-Călugăra)

  • Romeo Sumănaru (29.03.1987 – Luizi-Călugăra)

  • Marius-Ciprian Tomulesei (31.12.1984 – Piatra Neamţ „Sfântul Iosif Muncitorul”)

 • Pentru Ordinul Fraţilor Minori Capucini, Custodia „Fericitul Ieremia” din România:

  • Irimia Bejan (3.10.1985 – Galbeni)

  • Daniel-Cosmin Constantin (21.02.1984 – Buzău)

  • Anton Tancău (26.02.1985 – Lespezi)

 • Pentru Congregaţia Fiii Iubirii Milostive:

  • Iosif Ghenţa (10.03.1976 – Luizi-Călugăra)

Preluat de pe http://www.ercis.ro

Posted in E bine de ştiut, Preotie | Etichetat: , , | 4 Comments »

3 ani…deja!

Posted by Paxlaur pe 24/06/2011

O umbră de nostalgie după 24 iunie 2008…ziua hirotonirii mele


Iată şi ce ne spunea Preasfinţitul Aurel Percă în acea zi:

Duceţi în lume speranţa lui Dumnezeu

„Iubirea lui Dumnezeu este în mijlocul nostru”! Această mărturisire de credinţă şi această experienţă de viaţă creştină care ne însoţesc pe drumul nostru spiritual şi pastoral găsesc astăzi, în celebrarea hirotonirii preoţeşti, o expresie deosebit de intensă şi plină de bucurie.

Cântăm împreună iubirea lui Dumnezeu care, prin sacramentul Preoţiei – adică revărsarea Duhului Sfânt, rugăciunea Bisericii şi impunerea mâinilor episcopului, succesor al apostolilor -, care creează în candidaţii la sfânta Preoţie o inimă nouă, o inimă de preoţi, părtaşi într-un mod specific la preoţia lui Cristos Isus.

Asupra acestei iubiri, care generează şi plăsmuieşte inima preoţilor, oferă o lumină intensă şi în acelaşi timp o energie de har şi de bucurie cu totul specială cuvântul lui Dumnezeu proclamat la această solemnitate a Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul.

1. Voi face din tine lumina popoarelor, ca să duci mântuirea mea până la marginile pământului

Din partea profetului Isaia, în prima lectură, ne vine o afirmaţie profundă, dar şi extraordinară, excepţională, cu puterea de a ne duce chiar în inima misterului lui Dumnezeu: „Domnul m-a chemat de la naşterea mea, din sânul mamei mele mi-a spus pe nume”. Este chemarea şi fixarea unei misiuni însoţită de invitaţia de a nu avea teamă: nu este posibil să ne temem când Domnul cheamă pe fiecare dintre noi pe nume, când ne face „proprietatea” sa („tu eşti servitorul meu… în tine mă voi preamări”), când ne asigură mereu prezenţa sa: „voi fi cu tine”, „voi face din tine lumina popoarelor”. Astfel încă o dată Dumnezeu ne vorbeşte, asigurându-ne în persoana profetului de ce nu trebuie să nu ne fie teamă de misiunea încredinţată: „deoarece eu sunt Domnul Dumnezeul tău, sfântul lui Israel, salvatorul tău„, cel care te scoate din sclavia Egiptului şi îţi dă pământul făgăduit al libertăţii.

Desigur, nimeni dintre noi nu este atât de nechibzuit încât să pretindă merite înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce însă nu poate să nu ne fascineze şi să ne uimească este gratuitatea absolută a iubirii sale faţă de noi, o gratuitate care străluceşte ca o perlă într-un alt cuvânt al lui Dumnezeu: „Căci aşa am fost eu preţuit în ochii lui Domnului„. Profetul încheie fragmentul de la, prima lectură, amintind de misiunea specială primă din partea Domnului care declară: „Voi face din tine lumina popoarelor, ca să duci mântuirea mea până la marginile pământului„.

Dragi candidaţi la sfânta Preoţie, o ştiţi bine că slujirea voastră – nu numai în situaţii extraordinare, dar şi în cele normale, aş zice cotidiene – vă va rezerva entuziasm, bucurie şi mângâiere, şi în acelaşi timp dificultăţi, oboseală, încercări, deziluzii, suferinţe. Veţi putea avea momente în care vi se va părea că sunteţi acoperiţi de apele neînţelegerii şi ale refuzului sau că treceţi prin mijlocul focului pericolelor cu tentaţia de a renunţa la radicalitatea evanghelică proprie celui care îl urmează pe Cristos şi la fidelitatea faţă de angajamentele cele mai sacre ale preoţiei voastre. Dar ştiţi bine că Dumnezeu nu încetează să-şi arate iubirea sa faţă de voi, tocmai pentru că aţi fost rânduiţi pentru o misiunea specială, prin care deveniţi instrumentele sale în proclamarea mântuirii în faţa tuturor popoarelor. În această iubire stă izvorul inepuizabil şi mereu nou şi reînnoitor al acelei speranţe care nu dezamăgeşte, despre care ne vorbeşte apostolul Paul: „Speranţa nu înşală, pentru că iubirea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne -a fost dat” (Rom 5,5).

Privind la imaginea lui Ioan Botezătorul, putem spune că este o vocaţie realizată, primind misiunea specială de a fi Înainte-mergătorul lui Mesia cu o chemare specială de a fi lumină a neamurilor.

Ioan Botezătorul, după mentalitatea timpului, trebuia să primească numele de Zaharia sau unul al uneia din rude, pentru a merge pe urmele sale; Dumnezeu, în schimb, îi propune ca numele să fie Ioan, cu o misiune specială, tainică şi absolut imprevizibilă. Numai pentru că acceptă propunerea lui Dumnezeu, Înainte-mergătorul devine cel mai mare dintre cei născuţi din femeie.

Dumnezeu, chiar înainte de a vă naşte, a rostit şi numele vostru şi v-a propus o misiune specială şi irepetabilă, v-a chemat să fiţi într-un mod sublim slujitorii săi prin sfânta Preoţie. Dacă luaţi act de acest lucru şi vă faceţi disponibili în fiecare zi pentru realizarea ei, veţi deveni şi voi, respectând proporţiile, slujitori ai lui Dumnezeu, lumină a neamurilor, şi veţi colabora la ducerea mântuirii până la marginile pământului. Dacă, în schimb, preferaţi să vă realizaţi după un plan al vostru, personal, riscaţi să rămâneţi persoane neînsemnate în cadrul istoriei mântuirii.

Vouă, dragi candidaţi la sfânta Preoţie, Dumnezeu vă adresează astăzi într-un mod special cuvântul spus profetului Isaia şi aplicat Sfântului Ioan: „Te voi face lumină a neamurilor, pentru ca să duci mântuirea mea până la marginile pământului„.

O veţi face vestind cuvântul lui Dumnezeu, pentru că preotul este omul Cuvântului, căruia îi revine misiunea de a duce vestea evangheliei la toţi oamenii din timpurile noastre.

O veţi face prin celebrarea sfintelor sacramente, în special al euharistiei, pentru că preotul este omul Euharistiei, prin care el pătrunde în inima misterului pascal al lui Cristos. În special la sfânta Liturghie veţi simţi tot mai mult nevoia de a vă conforma mai intim cu Isus, Marele şi veşnicul Preot.

2. Ioan, icoana lui Cristos: Preotul, icoană a lui Cristos

Fragmentul din Faptele Apostolilor proclamat la lectura a doua, evidenţiază preocuparea primei comunităţi creştine de a face o deosebire între Mesia şi Înainte-mergătorul său. Necesitatea este datorată faptului că Ioan Botezătorul îndeplinise într-un mod „prea” excelent misiunea ce i-a fost încredinţată, şi anume de a fi icoană a lui Cristos, imagine a Mântuitorului.

Ioan Botezătorul era un personaj mare, astfel încât mulţi îl confundau cu Mesia însuşi; chiar şi prima comunitate creştină a trebuit să rezolve această problemă, care nu era deloc uşoară. Evangheliile, în orice caz, fac evidentă diferenţa între cele două personaje, ca de altfel şi între mesajele lor, accentuând transcendenţa absolută a lui Cristos.

Ioan a spus-o clar: Eu nu sunt ceea ce voi credeţi că sunt; iată, vine după mine unul, căruia nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălţămintei„.

Noi toţi, prin vocaţie fundamentală, avem misiunea de a fi icoană a lui Cristos, icoana cea mai perfectă posibilă; nimeni, totuşi, nu poate spune că se identifică cu el, că vorbeşte în locul său, că profite de autoritatea sa pentru a realiza planuri personale avantajoase.

Cu atât mai mult se poate spune acest lucru despre preot: preotul este chemat să fie o icoană fidelă şi autentică a lui Cristos.

Ceea ce doreşte astăzi lumea în Biserică este ca să vadă pe faţa preotului imaginea lui Cristos. Nimeni nu poate rezista la fascinaţia feţei Domnului, a sincerităţii sale, a loialităţii, a dăruirii, a iubirii.

Doresc să fiţi adevărate icoane, adevărate imagini ale lui Cristos în trăirea preoţiei voastre: oricine va veni în contact cu voi, oricine vă va vedea celebrând sfânta Liturghie, oricine vă va vedea rugându-vă, dezlegând la scaunul de Spovadă sau în orice altă împrejurare, să poată spune: aici este o oglindire a feţei lui Cristos, o icoană a Domnului, este ceva din adevărul lui, din curajul său, din blândeţea sa; este ca şi cum ar fi însuşi Cristos, şi de fapt trebuie să fie aşa, de vreme ce despre preot se spune că este „un alt Cristos”.

Cu sacramentul Preoţiei voi deveniţi semn, sacrament, al lui Cristos-Capul, veţi primi în voi puterea Duhului şi veţi fi în măsură să repetaţi împreună cu El: „Duhul Domnului peste mine: pentru aceasta m-a consacrat cu ungere„. Nu deveniţi funcţionari, administratori, birocraţi; sacramentul Preoţiei vă transformă în interior, făcând din fiecare dintre voi „un alt Cristos”. Menţineţi de aceea vie privirea asupra Mântuitorului Isus, origine şi model al Preoţiei voastre; faceţi-vă părtaşi de sentimentele sale şi imitaţi-i stilul acţiunilor sale.

Preotul este acela care continuă acţiunea lui Cristos în istorie, el oferă în timpul sfintei Liturghii, în virtutea sacramentului Preoţiei, viaţa lui Isus pentru mântuirea oamenilor. Viaţa preotului este unită, ca şi cea a credincioşilor, de jertfa lui Cristos şi el continuă opera lui Isus şi după celebrarea euharistică, proclamând venirea Împărăţiei lui Dumnezeu, educând poporul său şi având grijă de cei slabi şi bolnavi.

Fiţi speranţă vie

Dragi candidaţi, sunteţi chemaţi să duceţi în lume lumina şi mântuirea lui Dumnezeu, sunteţi chemaţi să introduceţi în istoria zilelor noastre şi mai mult încă în rănile inimilor umane bucuria care vine de la Dumnezeu şi pe care Dumnezeu doreşte s-o dăruiască tuturor. Nu sunteţi oare miniştri ai evangheliei şi evanghelia nu este oare vestea cea bună aducătoare de bucurie?

Vreau să vă amintesc ceea ce a spus Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea în duminica a IV-a a sfintelor Paşti, în ziua de 27 aprilie 2008, adresându-se preoţilor pe care i-a sfinţit: „Dragi prieteni, aceasta este şi misiunea voastră: să duceţi evanghelia la toţi, pentru ca toţi să simtă bucuria lui Cristos şi să fie bucurie în orice localitate. Ce poate mai frumos decât aceste lucru? Ce poate fi mai mare, mai entuziasmant, decât a coopera la răspândirea în lume a Cuvântului vieţii, a comunica apa vie a Duhului Sfânt? A vesti şi a mărturisi bucuria: acesta este nucleul central al misiunii voastre, dragi diaconi, care peste puţin timp veţi deveni preoţi. Apostolul Paul numeşte pe miniştrii evangheliei drept «slujitori ai bucuriei». Creştinilor din Corint, în a doua sa scrisoare, el scrie: «Nu că am fi noi stăpâni peste credinţa voastră, ci vrem să colaborăm şi noi la bucuria voastră, căci voi rămâneţi tari în credinţă» (2Cor 1,24). Sunt cuvinte program pentru orice preot. Pentru a fi colaboratori ai bucuriei altora, într-o lume deseori tristă şi negativă, este nevoie ca focul evangheliei să ardă în voi, ca bucuria lui Dumnezeu să locuiască în voi. Numai atunci veţi putea fi mesageri şi multiplicatori ai acestei bucurii plină de lumină ducând-o tuturor, în special celor care sunt trişti şi descurajaţi”.

Dragi candidaţi, care peste puţine momente veţi fi ridicaţi la treapta Preoţiei, vreau să termin cu un îndemn, preluat din enciclica Papei Benedict XVI, Spe salvi, cu certitudinea că îl veţi primi şi îl veţi pune în practică: „Duceţi lumii întregi speranţa lui Dumnezeu”, la care adaug cuvintele Domnului adresate profetului Isaia şi care a fost programul sfântului Ioan Botezătorul: „Te voi face lumină a neamurilor, pentru ca să duci mântuirea mea până la marginile pământului„.

Fiţi lumină adevărată pentru toţi oamenii şi duceţi mântuirea până la marginile pământului, cuvinte care s-au adeverit în persoana sfântului Ioan Botezătorul.

Fiţi aşadar voi lumină plină de speranţă întrupată pentru Biserica lui Cristos, pentru diecezele unde veţi fi primim locul de slujire, pentru comunităţile încredinţate spre păstorire. Fiţi „plini de bucurie” , de aceea bucurie care vine din inima lui Cristos şi umpleţi pe toţi pe care îi întâlniţi de această bucurie. Cu apostolul Petru vă spun: „Iubiţi-l pe Isus Cristos şi credeţi în el, chiar fără să-l fi văzut! De aceea tresăltaţi de bucurie, în timp ce urmăriţi scopul credinţei voastre, adică mântuirea sufletelor”.

„Binecuvântat să fii tu, Doamne şi Părinte
al Domnului nostru Isus Cristos:
În marea ta milostivire
ne-ai renăscut prin învierea
lui Isus Cristos din morţi
pentru o speranţă vie.
Umple inimile acestor fii ai tăi
cu Duhul Mângâietor,
pentru ca, prin vestirea cuvântului
şi frângerea pâinii,
să ducă în lume speranţa
care este Cristos Domnul.
Şi tu, Marie, însoţeşte-ne,
pentru ca inimile noastre să fie îndreptate acolo
unde se află adevărata bucurie.
Amin”.

* * *

Sursa: http://www.ercis.ro

Posted in E bine de ştiut | Etichetat: , , , | 6 Comments »

 
%d blogeri au apreciat asta: