Arhive pentru ‘Scrisoarea sfântului Paul către Romani’

Să ne pregătim pentru ziua Domnului, duminică 21 august

Duminică, 21 august 2011
† DUMINICA a 21-a de peste an

Sf. Pius al X-lea, pp.

„Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea şi puterea celui rău nu o va birui!” (Mt 16,18)

LECTURA I
Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David.

Citire din cartea profetului Isaia 22,19-23
Aşa vorbeşte Domnul împotriva lui Şebna, mai marele templului: 19 „Te voi îndepărta din funcţie, te voi înlătura din postul tău. 20 Şi în acea zi îl voi chema pe slujitorul meu Eliachim, fiul lui Hilchia. 21 Îl voi îmbrăca cu tunica ta, îl voi încinge cu eşarfa ta şi îi voi da lui funcţia ta; el va fi un tată pentru locuitorii din Ierusalim şi pentru casa lui Iuda. 22 Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David: când va deschide el nimeni nu va putea închide; când va închide el, nimeni nu va putea deschide. 23 Îl voi face stabil ca pe un stâlp pe care îl baţi într-un pământ tare. El va fi ca un turn de mărire pentru casa tatălui său”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 137,1-2a.2bc-3.6 şi 8bc (R.: 8bc)
R.: Doamne, bunătatea ta este veşnică; nu părăsi lucrarea mâinilor tale.
1 Te laud, Doamne, din toată inima,
pentru că ai ascultat cuvintele mele.
Îţi cânt înaintea îngerilor,
2a mă prostern spre templul tău cel sfânt. R.

2bc Laud numele tău pentru bunătatea şi fidelitatea ta,
căci ţi s-a mărit faima prin împlinirea făgăduinţelor tale.
3 În ziua în care te-am chemat, m-ai ascultat,
m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul. R.

6 Oricât de sus ar fi Domnul, el îi vede pe cei smeriţi
şi îi recunoaşte din depărtare pe cei îngâmfaţi.
8bc Doamne, bunătatea ta este veşnică;
nu părăsi lucrarea mâinilor tale. R.

LECTURA A II-A
Toate sunt de la Dumnezeu, prin Dumnezeu şi pentru Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 11,33-36
33 Cât de adâncă este bogăţia, înţelepciunea şi ştiinţa lui Dumnezeu! 34 Hotărârile sale sunt de necuprins şi căile sale sunt de nepătruns! Cine a putut cunoaşte gândul Domnului? Cine a fost sfetnicul lui? 35 Cine i-a dat lui mai înainte ceva, ca să aibă dreptul de a primi ceva în schimb? 36 Căci toate sunt de la el, prin el şi pentru el. Lui să-i fie mărire în veci! Amin!

Cuvântul Domnului

ALELUIA Mt 16,18
(Aleluia) Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea
şi puterea Celui Rău nu o va birui. (Aleluia)

EVANGHELIA
Tu eşti Petru; ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 16,13-23
În acel timp, 13 venind în părţile Cezareii lui Filip, Isus i-a întrebat pe ucenicii săi: „Cine spun oamenii că este Fiul Omului?” 14 Ei i-au răspuns: „Unii spun că este Ioan Botezătorul, alţii că este Ilie, alţii că este Ieremia sau unul dintre profeţi”. 15 Isus i-a întrebat: „Dar voi, cine spuneţi că sunt eu?” 16 Luând cuvântul, Simon Petru a zis: „Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu!” 17 La rândul său, Isus, luând cuvântul, i-a spus: „Fericit eşti tu, Simon, fiul lui Iona, căci nu carnea şi sângele ţi-au descoperit acestea, ci Tatăl meu care este în ceruri. 18 Şi eu îţi spun: Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea şi puterea Celui Rău nu o va birui. 19 Ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor: orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri”. 20 Atunci le-a poruncit ucenicilor să nu spună nimănui că el este Cristos. 21 Din acel moment, Isus a început să le spună deschis ucenicilor săi că trebuie să meargă la Ierusalim, să sufere multe din partea bătrânilor, arhiereilor şi cărturarilor, să fie ucis, iar a treia zi să învie din morţi. 22 Petru, luându-l deoparte, a început să protesteze, zicând: „Dumnezeu să te ferească, Doamne! Asta nu ţi se va întâmpla niciodată!” 23 Dar Isus, întorcându-se, i-a spus lui Petru: „Pleacă de la mine, Satano! Tu eşti o piedică în calea mea, tu nu te gândeşti la ceea ce vrea Dumnezeu, ci la ceea ce vor oamenii”.

Cuvântul Domnului

Aici puteti găsi sursa fotografiei.
Aici puteti găsi sursa fotografiei.

Să ne pregătim pentru ziua Domnului, duminică 14 august

Duminică, 14 august 2011  – Darurile şi chemarea lui Dumnezeu sunt irevocabile!

† DUMINICA a 20-a de peste an
Sf. Maximilian Kolbe, pr. m.

LECTURA I
Şi pe cei străini îi voi conduce la muntele meu cel sfânt…

Citire din cartea profetului Isaia 56,1.6-7
Aşa vorbeşte Domnul: 1 „Păziţi dreptatea, faceţi ce este bine, căci mântuirea mea este aproape: ea vine şi dreptatea mea stă gata să se arate. 6 Pe străinii care se vor pune în slujba Domnului, din iubire pentru numele lui şi vor deveni slujitorii lui, şi toţi aceia care vor respecta ziua de odihnă a mea, nu o vor pângări şi vor rămâne statornici în legământul meu, 7 îi voi conduce la muntele meu cel sfânt. Îi voi face fericiţi în casa mea de rugăciune. Arderile de tot şi jertfele lor vor fi bine primite pe altarul meu căci casa mea se va numi: „Casă de rugăciune pentru toate popoarele”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 66,2-3.5.6 şi 8 (R.: 4)
R.: Toate popoarele, preamăriţi-l pe Domnul!
2 Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze,
să-şi îndrepte spre noi faţa senină;
3 ca să se cunoască pe pământ calea ta,
şi mântuirea ta la toate popoarele. R.
5 Neamurile să tresalte de bucurie şi să cânte,
pentru că judeci popoarele cu dreptate
şi călăuzeşti neamurile pe faţa pământului. R.

6 Să-ţi mulţumească popoarele, Dumnezeule,
toate popoarele să-ţi mulţumească.
8 Dumnezeu să ne binecuvânteze;
toate marginile pământului să-l cinstească. R.

LECTURA A II-A
Dumnezeu nu şi-a retras darurile şi chemarea lui, date poporului israelit pentru totdeauna.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 11,13-15.29-32
Fraţilor, 13 vă spun vouă, care eraţi păgâni: în măsura în care eu sunt apostol al păgânilor, în acea măsură va fi gloria slujirii mele 14 să-i fac geloşi pe confraţii mei iudei şi să-i aduc la mântuire cel puţin pe unii dintre ei. 15 Dacă respingerea lor a adus împăcarea lumii cu Dumnezeu, ce se va întâmpla atunci când vor fi reprimiţi? Va fi ca o înviere a morţilor. 29 Darurile lui Dumnezeu şi chemarea lui sunt date pentru totdeauna. 30 După cum odinioară voi aţi fost neascultători faţă de Dumnezeu, dar acum, ca urmare a neascultării lor, aţi aflat îndurare, 31 aşa şi ei, care au devenit neascultători, ca urmare a îndurării pe care aţi aflat-o, acum, să afle îndurare. 32 Dumnezeu i-a lăsat pe toţi să cadă în neascultare, pentru ca să-şi arate îndurarea faţă de toţi.

Cuvântul Domnului.

ALELUIA Mt 4,23
(Aleluia) Isus predica evanghelia despre împărăţia lui Dumnezeu
şi-i vindeca pe cei bolnavi şi suferinzi. (Aleluia)

EVANGHELIA
Femeie, mare este credinţa ta!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 15,21-28
În acel timp, 21 Isus s-a retras în ţinutul Tirului şi al Sidonului. 22 Atunci o femeie canaaneană din acel ţinut a venit la el şi a început să strige: „Fie-ţi milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este chinuită îngrozitor de diavol”. 23 Dar el nu i-a răspuns nici un cuvânt. Ucenicii au venit la el şi l-au rugat: „Împlineşte-i dorinţa, căci strigă mereu în urma noastră!” 24 Isus a răspuns: „Nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel!” 25 Dar ea a venit, s-a prosternat în faţa lui, zicând: „Doamne, ajută-mă!” 26 El a răspuns: „Nu-i drept să iei pâinea copiilor şi s-o arunci căţeilor”. 27 Atunci ea a replicat: „Da, Doamne, dar şi căţeii mănâncă firimiturile care cad de pe masa stăpânilor lor”. 28 Isus i-a răspuns: „Femeie, mare este credinţa ta! Să ţi se împlinească dorinţa!” Şi în acelaşi ceas fiica ei s-a vindecat.

Cuvântul Domnului