Arhive pentru ‘Prima Scrisoare a sfântului Paul către Corinteni’

Să ne pregătim pentru ziua Domnului, duminică 5 februarie 2012

Duminică, 5 februarie 2012 

† DUMINICA a 5-a de peste an
Sf. Agata, fc. m.

Dimineaţa următoare, pe când era încă întuneric,
Isus s-a sculat şi s-a dus într-un loc retras, ca să se roage (Mc 1,35). 

 

LECTURA I
Sunt chinuit de coşmaruri de seara până la revărsatul zorilor.

Citire din cartea lui Iob 7,1-4.6-7
Iob a luat cuvântul şi a spus: 1 „O luptă este viaţa omului pe pământ, zilele lui sunt ca ale unui om tocmit cu ziua. 2 Ca un sclav care doreşte puţină umbră, ca un muncitor cu ziua care îşi aşteaptă plata, 3 aşa şi eu, de luni de zile mă hrănesc numai cu dezamăgiri şi am parte numai de nopţi de suferinţă. 4 De-abia mă culc şi-mi zic: „Când mă voi putea scula?” Sunt chinuit de coşmaruri de seara până la revărsatul zorilor. 6 Zilele mele aleargă mai repede decât suveica ţesătorului, s-au sfârşit fără nici o speranţă. 7 Aminteşte-ţi, Doamne, că viaţa mea nu-i decât o suflare. Ochii mei nu vor mai vedea fericirea”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 146,1-2.3-4.5-6 (R.: cf. 3a)
R.: Domnul este mângâiere în orice suferinţă.
1 Lăudaţi pe Domnul
căci este bine să-l lăudăm pe Dumnezeul nostru;
plăcut lucru este să-i cântăm lui.
2 Domnul reclădeşte Ierusalimul,
strânge pe surghiuniţii lui Israel. R.

3 El vindecă pe cei cu inima zdrobită
şi leagă rănile lor.
4 El cunoaşte numărul stelelor
şi le dă nume la toate. R.

5 Mare este Domnul şi puternic prin tăria lui,
înţelepciunea lui nu are margini.
6 Domnul sprijină pe cei sărmani
şi doboară pe cei păcătoşi la pământ. R.

LECTURA A II-A
Vai mie, dacă nu vestesc evanghelia.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 9,16-19.22-23
Fraţilor, 16 dacă vestesc evanghelia, acest lucru nu este pentru mine un motiv de laudă; este o obligaţie care mi s-a impus. Vai mie dacă nu vestesc evanghelia! 17 Desigur, dacă acest lucru l-aş face din proprie iniţiativă aş primi răsplată de la Domnul. Dar nu este o iniţiativă a mea, proprie, ci mă achit de o obligaţie pe care mi-a încredinţat-o Domnul. 18 Atunci care este răsplata mea? Aceea de a vesti evanghelia fără vreun profit material şi fără a mă folosi de drepturile pe care mi le dă predicarea evangheliei. 19 Astfel, rămânând liber faţă de toţi, m-am făcut sluga tuturor, ca să pot câştiga pe cât mai mulţi. 22 M-am făcut slab cu cei slabi, pentru ca să-i câştig pe cei slabi. M-am făcut totul pentru toţi, ca să mântuiesc cu orice preţ măcar pe unii. 23 Toate acestea le fac pentru evanghelie, ca să am parte şi eu de mântuire. Cuvântul Domnului

ALELUIA Mt 8,17
(Aleluia) Isus a purtat durerile noastre, a fost împovărat cu suferinţele noastre. (Aleluia)

EVANGHELIA
El a vindecat tot felul de bolnavi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 1,29-39
În acel timp, 29 ieşind Isus din sinagogă, a intrat în casa lui Simon şi Andrei împreună cu Iacob şi Ioan. 30 Soacra lui Simon zăcea în pat, cuprinsă de febră. Îndată ce a ajuns, i-au vorbit despre bolnavă. 31 Isus s-a apropiat de ea, a prins-o de mână şi a ridicat-o; numaidecât a lăsat-o febra şi ea a început să-i servească. 32 Seara, după asfinţitul soarelui, au adus la el pe toţi bolnavii şi pe cei stăpâniţi de duhuri rele. 33 Toată cetatea s-a adunat în faţa porţii. 34 El a vindecat tot felul de bolnavi şi a alungat mulţi diavoli. Pe diavoli îi oprea să vorbească, pentru că ştiau cine este el. 35 Dimineaţa următoare, pe când era încă întuneric, Isus s-a sculat şi s-a dus într-un loc retras, ca să se roage. 36Simon şi ceilalţi care erau cu el s-au dus să-l caute. 37 Când l-au găsit, i-au spus: „Toţi te caută”. 38El le-a răspuns: „Să plecăm în altă parte prin satele vecine: vreau să predic şi acolo, căci pentru aceasta am venit”. 39 A cutreierat deci toată Galileea, predicând prin sinagogile lor şi alungându-i pe diavoli.

Cuvântul Domnului

Să ne pregătim pentru ziua Domnului, duminică 29 ianuarie 2012

În bisericile noastre va răsuna şi în această duminică glasul Domnului. Să ne deschidem larg inimile la cuvântul său. Să nu uităm strigătul psalmistului: „când auziţi glasul Domnului deschideţi inimile voastre”.

Duminică, 29 ianuarie 2012 

† DUMINICA a 4-a de peste an
Sf. Valeriu, ep.

 Când auziţi glasul Domnului, deschideţi inimile voastre (Ps 94,8).


LECTURA I

Voi ridica un profet şi voi pune cuvintele mele pe buzele lui.

Citire din cartea Deuteronomului 18,15-20
15 Moise a spus poporului: „Domnul Dumnezeul vostru va ridica între voi, dintre fraţii voştri, un profet ca mine; voi să ascultaţi de el, 16 căci voi l-aţi cerut Domnului Dumnezeului vostru pe muntele Horeb, în ziua adunării, când aţi spus: „Nu vreau să mai aud vocea Domnului Dumnezeului meu, nu vreau să mai văd acest mare foc, pentru că nu vreau să mor”. 17 Domnul mi-a spus atunci: „Au dreptate. 18Eu voi face să se ridice din mijlocul fraţilor lor un profet ca tine, voi pune cuvintele mele pe buzele lui şi el le va spune tot ce-i voi porunci eu. 19 Dacă cineva nu va asculta cuvintele pe care acest profet le va rosti în numele meu, eu însumi îl voi trage la răspundere. 20 Dar şi un profet care ar îndrăzni să spună în numele meu un cuvânt pe care nu i l-am poruncit, sau va vorbi în numele altor zei, acel profet va trebui să moară”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 94,1-2.6-7.8-9 (R.: 8)

R.: Când auziţi glasul Domnului, deschideţi inimile voastre.

1 Veniţi să cântăm cu veselie Domnului
şi să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre,
2 să mergem înaintea lui cu cântece de laudă
şi în cântări de psalmi să-l preamărim. R.

6 Veniţi să ne închinăm şi să ne plecăm în faţa lui,
să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru,
7 căci el este Dumnezeul nostru,
iar noi suntem poporul păstorit de dânsul,
turma pe care mâna lui o povăţuieşte. R.

8 O, de aţi asculta astăzi glasul lui:
„Nu vă împietriţi inimile ca la Meriba, ca în ziua de la Massa în pustiu,
9 acolo m-au pus la încercare părinţii voştri,
m-au pus la încercare, deşi au văzut lucrările mele. R.

LECTURA A II-A
Fecioara se îngrijeşte de cele ce sunt ale Domnului.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 7,32-35
Fraţilor, 32 eu aş vrea să vă văd fără de griji. Cel necăsătorit se îngrijeşte de cele ce sunt ale Domnului, cum să-i placă Domnului. 33 Cel căsătorit însă se îngrijeşte de cele lumeşti, cum să-i placă femeii. 34 Astfel el este împărţit. Tot aşa femeia nemăritată şi fecioara se îngrijesc de cele ce sunt ale Domnului, să fie sfinte cu trupul şi cu sufletul, pe când femeia căsătorită se îngrijeşte de cele lumeşti, cum să-i placă bărbatului. 35 Aceasta o spun în interesul vostru, nu ca să vă întind o cursă, dar vă învăţ ceea ce este bine şi ca să-i puteţi sluji Domnului fără piedici.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Mt 4,16; Is 9,1
(Aleluia) Poporul care mergea în întuneric a văzut înălţându-se o lumină mare; asupra celor care locuiau în ţara umbrei a strălucit o lumină mare. (Aleluia)

EVANGHELIA
El învăţa ca unul care are putere.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 1,21-28
21 Însoţit de ucenicii săi, Isus a sosit la Cafarnaum. Aici, fiind zi de sâmbătă, a intrat în sinagogă şi a început să înveţe. 22 Cei care îl ascultau erau uimiţi de învăţătura lui, căci el învăţa ca unul care are putere, şi nu în felul cărturarilor. 23 În sinagoga lor era un om stăpânit de un duh necurat, care a început să strige: 24 „Ce ai cu noi, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Eu ştiu cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu!” 25 Atunci, Isus l-a dojenit cu asprime: „Taci şi ieşi din omul acesta!” 26 Duhul necurat l-a scuturat cu putere şi a ieşit din el, scoţând un strigăt puternic. 27 Toţi au rămas înmărmuriţi şi au început să se întrebe unii pe alţii: „Ce înseamnă aceasta? Iată o învăţătură nouă, vestită cu autoritate, el porunceşte până şi duhurilor necurate şi ele i se supun!” 28 Şi faima lui s-a răspândit cu repeziciune în toate împrejurimile Galileii.

Cuvântul Domnului

Să ne pregătim pentru ziua Domnului, duminică 22 ianuarie

Duminică, 22 ianuarie 2012 

† DUMINICA a 3-a de peste an
Sf. Vincentiu, diacon m.

„Timpul s-a împlinit; împărăţia lui Dumnezeu este aproape:
convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie!”
(Mc 1,15)

 


Citire din cartea profetului Iona 3,1-5.10
LECTURA I
Ninivitenii au părăsit calea lor cea rea.

1 Domnul i-a vorbit lui Iona astfel: 2 „Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare şi vesteşte acolo ce-ţi voi spune eu”. 3 Iona s-a sculat şi s-a dus la Ninive, după porunca Domnului. Ninive însă era o cetate foarte mare: îţi trebuiau trei zile ca să o străbaţi. 4 Iona a intrat în cetate, înaintând cale de o zi şi strigând: „Încă patruzeci de zile şi Ninive va fi distrus!” 5 Ninivitenii au crezut în Dumnezeu, au vestit un post şi toţi, de la cel mai mare până la cel mai mic, au îmbrăcat haine de doliu. 10 Văzând deci faptele lor de pocăinţă, că au părăsit calea lor cea rea, Dumnezeu a renunţat la pedeapsa cu care îi ameninţase.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 24,4-5ab.6-7bc.8-9 (R.: 4b)
R.: Arată-ne, Doamne, căile tale.
4 Arată-mi, Doamne, căile tale,
condu-mă pe cărările tale.
5ab Povăţuieşte-mă în adevărul tău şi învaţă-mă,
căci tu eşti Dumnezeul mântuirii mele! R.

6 Aminteşte-ţi, Doamne, de bunătatea şi îndurarea ta,
pentru că ele sunt veşnice.
7bc Adu-ţi aminte de mine în îndurarea ta,
pentru bunătatea ta, Doamne! R.

8 Domnul este bun şi drept,
el arată păcătoşilor calea.
9 El conduce pe cei umili în dreptate
şi învaţă pe cei smeriţi căile sale. R.

LECTURA A II-A
Lumea, aşa cum o vedem, este trecătoare.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 7,29-31
Fraţilor, 29 trebuie să vă spun: timpul este scurt. Pe viitor, cei ce au soţii să trăiască în aşa fel ca şi cum nu le-ar avea; 30 cei ce plâng ca şi cum n-ar plânge, cei ce se bucură ca şi cum nu s-ar bucura, cei ce cumpără ca şi cum n-ar stăpâni, 31 cei ce se folosesc de această lume ca şi cum nu a s-ar folosi de ea, căci lumea, aşa cum o vedem noi, este trecătoare.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Mc 1,15
(Aleluia) Împărăţia lui Dumnezeu este aproape, spune Domnul;
întoarceţi-vă la Dumnezeu şi credeţi în evanghelie. (Aleluia)

EVANGHELIA
Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 1,14-20
14 După ce l-au arestat pe Ioan Botezătorul, Isus a plecat în Galileea, predicând evanghelia împărăţiei lui Dumnezeu. 15 El spunea: „Timpul s-a împlinit; împărăţia lui Dumnezeu este aproape: convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie!” 16 Trecând pe malul Lacului Galileii, a văzut pe Simon şi pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând mreaja în mare, căci erau pescari. 17 Isus le-a zis: „Veniţi după mine şi vă voi face pescari de oameni”. 18 Lăsându-şi îndată mrejele, ei l-au urmat. 19 Mergând ceva mai departe, a văzut pe Iacob, fiul lui Zebedeu, şi pe Ioan, fratele lui Iacob. Ei erau în barcă şi îşi pregăteau mrejele. 20 Isus i-a chemat imediat, iar ei l-au lăsat pe tatăl lor Zebedeu în barcă, împreună cu zilierii lui, şi au plecat după Isus.

Cuvântul Domnului