Arhive pentru ‘Prima Scrisoare a sfântului Paul către Corinteni’

Să ne pregătim pentru Duminică, Ziua Domnlui (3)

Vă invit să ne pregătim pentru întâlnirea cu Domnul din duminica următoare şi să medităm împreună mesajul său.

Cuvântul Domnului să pătrundă inimile noastre!

DUMINICA A V-A DIN TIMPUL DE PESTE AN (A)
6 februarie 2011

LECTURA I

Lumina ta va răsări ca zorile.

Citire din cartea profetului Isaia 58,7-10

Aşa vorbeşte Domnul: 7 Împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; pe cel gol îmbracă-l şi nu întoarce spatele semenului tău. 8 Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi-ţi vei grăbi vindecarea; dreptatea ta îţi va merge înainte şi slava Domnului te va însoţi. 9 Atunci tu vei chema pe Domnul şi el îţi va răspunde, îl vei striga şi el îţi va zice: „Iată-mă!” Dacă vei îndepărta din mijlocul tău asuprirea, gestul de ameninţare şi cuvintele de ocară, 10 dacă vei da de mâncare celui flămând şi vei aduce mângâiere celui amărât, atunci lumina ta va răsări în întuneric şi întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 111,4-5.6-7.8a şi 9 (R.: cf. 4)

R.: Cel drept va străluci ca o lumină.
sau
Aleluia.

4 Omul care se teme de Domnul
răsare ca o lumină în întuneric pentru cei drepţi,
el este blând, îndurător şi drept.
5 Fericit este omul care are milă şi ajută cu bucurie,
el îşi rânduieşte bunurile cu dreptate. R.

6 El nu se clatină niciodată
şi dreptatea lui va fi amintită veşnic.
7 El nu se teme de vorbele rele,
inima lui e tare şi se încrede în Domnul. R.

8a Inima lui este în siguranţă, nu are nici o teamă.
9 El este darnic faţă de cei săraci,
dărnicia lui nu cunoaşte margini,
iar puterea lui se înalţă în slavă. R.

LECTURA A II-A

V-am vestit pe Isus Cristos cel răstignit.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 2,1-5

Fraţilor, 1 când am venit la voi, ca să vă vestesc taina lui Dumnezeu, nu am venit ca unul iscusit în arta cuvântului sau a înţelepciunii. 2 Eu n-am voit să cunosc printre voi altceva decât pe Isus Cristos, şi pe acesta răstignit. 3 Am venit în mijlocul vostru întru slăbiciune şi frică, ba chiar de-a dreptul tremurând. 4 Limbajul meu şi propovăduirea evangheliei nu aveau nimic comun cu vorbele meşteşugite ale artei de a convinge; dar ele se bazau pe Duhul Sfânt şi pe puterea lui, 5 pentru ca temeiul credinţei voastre să nu fie înţelepciunea oamenilor, ci puterea lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

ALELUIA In 8,12
(Aleluia) Eu sunt lumina lumii, spune Domnul; cine mă urmează va avea lumina vieţii. (Aleluia)

EVANGHELIA

Voi sunteţi lumina lumii.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,13-16

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 13 „Voi sunteţi sarea pământului. Dacă sarea îşi pierde gustul, cu ce se va săra? Nu mai este bună de nimic; va fi aruncată afară şi oamenii o vor călca în picioare. 14 Voi sunteţi lumina lumii. Nu se poate ascunde o cetate aşezată pe un munte. 15 Nici nu pune cineva sub obroc o candelă aprinsă, ci o pune în sfeşnic pentru ca să lumineze tuturor celor din casă. 16 Tot aşa să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă faptele voastre bune şi să-l preamărească pe Tatăl vostru din ceruri”.

Cuvântul Domnului

Să ne pregătim pentru duminică, Ziua Domnului (2)

Vă invit să ne pregătim pentru întâlnirea cu Domnul din duminica următoare şi să medităm împreună mesajul său.

Cuvântul Domnului să pătrundă inimile noastre!

DUMINICA A IV-A DIN TIMPUL DE PESTE AN (A)
30 ianuarie 2011

 

LECTURA I

Nu voi lăsa în mijlocul tău decât un popor smerit şi mic.

Citire din cartea profetului Sofonia 2,3; 3,12-13

Căutaţi pe Domnul,

voi toţi cei smeriţi din ţară, care împliniţi poruncile lui!

Căutaţi dreptatea, căutaţi smerenia!

Poate că veţi fi cruţaţi în ziua mâniei Domnului.

3,12 Israele, nu voi lăsa în mijlocul tău decât un popor mic şi sărac,

care va nădăjdui în numele Domnului.

13 Cei care vor mai rămâne din neamul lui Israel

nu vor mai săvârşi nelegiuire,

vor renunţa la minciună

şi nu se va mai afla viclenie pe buzele lor.

Ei vor putea să mănânce şi să se odihnească

fără să se teamă de cineva.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 145,7.8-9a.9bc-10 (R.: Mt 5,3)

R.: Fericiţi sunt cei săraci cu duhul, căci a lor este împărăţia cerurilor.

sau

Aleluia.

7 Domnul este în veci credincios cuvântului său,
el face dreptate celor asupriţi.
Domnul dă pâine celor flămânzi
şi eliberează pe cei închişi. R.

8 Domnul luminează pe cei orbi,
Domnul ridică pe cei împovăraţi.
Domnul iubeşte pe cei neprihăniţi,
9a Domnul are grijă de cel străin. R.

9bc Domnul sprijină pe văduvă şi orfan,
dar nimiceşte calea celor răi.
10 Domnul Dumnezeul tău, Sioane,
stăpâneşte în veci, din neam în neam. R.

LECTURA A II-A

Dumnezeu a ales pe cei slabi în ochii lumii.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 1,26-31

Fraţilor,

voi cei chemaţi de Dumnezeu, uitaţi-vă la voi înşivă:

printre voi nu sunt mulţi înţelepţi, în felul în care judecă lumea,

nici mulţi puternici, nici mulţi de neam mare.

27 Dar Dumnezeu le-a ales pe cele nebune în ochii lumii,

pentru a-i da de ruşine pe cei înţelepţi.

Le-a ales pe cele slabe în ochii lumii,

pentru a da de ruşine pe cei puternici.

28 Dumnezeu a ales ce era de mică valoare şi dispreţuit de lume,

ceea ce nu era nimic, ca să nimicească ceea ce era,

29 pentru ca nimeni să nu se poată mândri înaintea lui Dumnezeu.

30 Într-adevăr, numai datorită lui, voi aparţineţi lui Cristos Isus,

care a fost trimis de Dumnezeu

pentru a fi înţelepciunea, dreptatea, sfinţirea şi mântuirea noastră.

31 De aceea, după cum este scris:

„Cine vrea să se laude, în Domnul să se laude!”.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Mt 5,12a

(Aleluia) Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, căci mare va fi în ceruri răsplata voastră. (Aleluia)

EVANGHELIA

Fericiţi sunt cei săraci cu duhul.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,1-12a

În timpul acela,

Isus, văzând mulţimile s-a urcat pe munte

şi, după ce s-a aşezat, s-au apropiat de el ucenicii lui.

2 Atunci, luând cuvântul, a început să-i înveţe:

3 „Fericiţi cei săraci cu duhul, căci a lor este împărăţia cerurilor.

4 Fericiţi cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul.

5 Fericiţi cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi.

6 Fericiţi cei flămânzi şi însetaţi de dreptate, căci ei se vor sătura.

7 Fericiţi cei milostivi, căci ei vor afla milă.

8 Fericiţi cei curaţi cu inima, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu.

9 Fericiţi făcătorii de pace, căci ei se vor chema fiii lui Dumnezeu.

10 Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate,

căci a lor este împărăţia cerurilor.

11 Fericiţi veţi fi când vă vor batjocori, vă vor prigoni

şi, minţind, vor spune tot ce-i rău împotriva voastră din pricina mea.

12a Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă

căci mare va fi în ceruri răsplata voastră”.

Cuvântul Domnului

 

Să ne pregătim pentru duminică, Ziua Domnului

Vă invit să ne pregătim pentru întâlnirea cu Domnul din duminica următoare şi să medităm împreună mesajul său.

Cuvântul Domnului să pătrundă inimile noastre!

 

DUMINICA A III-A DIN TIMPUL DE PESTE AN
23 ianuarie 2011

LECTURA I

În Galileea, locul de răscruce al păgânilor,s-a văzut o lumină mare.

Citire din cartea profetului Isaia 8,23b – 9,3

În timpurile de odinioară,

Domnul a acoperit cu ocară ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali,

dar mai pe urmă, el a acoperit cu strălucire drumul de lângă mare,

ţara de dincolo de Iordan şi Galileea neamurilor.

9,1 Poporul care umbla în întuneric a văzut o lumină mare;

asupra celor care locuiau în ţara umbrei a strălucit o lumină.

2 Ai împărţit cu dărnicie veselia, ai făcut să crească bucuria;

ei se bucură în faţa ta, cum se bucură oamenii de recoltă,

cum se bucură învingătorii la împărţirea prăzii.

3 Căci jugul care îi apăsa, toiagul care le lovea spinarea

şi biciul celui care îi asuprea,

tu le-ai sfărâmat, ca în ziua victoriei asupra lui Madian.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 26,1.4.13-14 (R.: 1a)

R.: Domnul este lumina şi mântuirea mea.

1 Domnul este lumina şi mântuirea mea,
de cine mă voi teme?
Domnul este apărătorul vieţii mele,
de cine mă voi înfricoşa? R.

4 Un lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte:
să locuiesc în casa Domnului
în toate zilele vieţii mele,
ca să mă bucur de frumuseţea Domnului,
cercetând lăcaşul său. R.

13 Sunt sigur că voi vedea bunătatea Domnului
în împărăţia celor vii.
14 Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare,
ai curaj şi nădăjduieşte în Domnul! R.

 

LECTURA A II-A Să fiţi toţi uniţi, să nu fie dezbinare între voi.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 1,10-13.17

Fraţilor,

vă îndemn în numele Domnului nostru Isus Cristos,

să fiţi toţi uniţi, să nu fie dezbinări între voi,

să fiţi toţi o inimă şi un gând.

11 Mi s-a adus la cunoştinţă, fraţii mei, de către cei din familia Cloei,

că există certuri între voi.

12 Mă refer la faptul că fiecare dintre voi spune altceva:

„Eu îi aparţin lui Paul”, sau: „Eu îi aparţin lui Apolo”,

sau: „Eu îi aparţin lui Petru”, sau: „Eu îi aparţin lui Cristos”.

13 Dar ce: oare Cristos este împărţit?

Oare Paul a fost răstignit pentru voi,

sau în numele lui Paul aţi fost botezaţi?

17 Cristos nici nu m-a trimis să botez, ci să vestesc evanghelia,

şi aceasta nu prin cuvântări înalte,

ceea ce ar face fără sens crucea lui Cristos.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Mt 4,23

(Aleluia) Isus predica evanghelia despre împărăţia lui Dumnezeu

şi-i vindeca pe cei bolnavi şi suferinzi. (Aleluia)

EVANGHELIA

Avenit la Cafarnaum, ca să se împlineascăceea ce spusese Domnul prin profetul Isaia.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 4,12-23

Când a auzit Isus că Ioan a fost întemniţat,

a plecat în Galileea.

13 Părăsind Nazaretul,

a venit să locuiască în Cafarnaum, lângă mare,

în ţinutul lui Zabulon şi Neftali.

14 Astfel, s-a împlinit ceea ce Domnul spusese prin profetul Isaia,

15 care zice: „Ţară a lui Zabulon şi ţară a lui Neftali,

drum care duce spre mare,

ţară de dincolo de Iordan,

Galilee, loc de întâlnire a păgânilor!

16 Poporul care locuia în întuneric a văzut o lumină mare.

Celor care locuiau în ţinutul umbrei şi al morţii,

le-a răsărit o lumină”.

17 De atunci a început Isus să propovăduiască şi să spună:

„Faceţi pocăinţă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor”.

18 Pe când mergea pe malul Mării Galileii a văzut doi fraţi:

pe Simon, numit şi Petru, şi pe Andrei, fratele lui,

care îşi aruncau mrejele în mare, căci erau pescari.

19 Isus le-a zis: „Veniţi după mine şi eu vă voi face pescari de oameni”.

20 Aceştia, lăsându-şi mrejele, îndată au mers după el.

21 Mergând puţin mai departe, a văzut alţi doi fraţi.

Pe Iacob, fiul lui Zebedeu, şi pe Ioan, fratele lui,

care erau în barcă împreună cu tatăl lor Zebedeu

şi îşi pregăteau mrejele.

El i-a chemat,

22 iar ei imediat au lăsat barca şi pe tatăl lor şi au mers după Isus.

23 Isus străbătea toată Galileea, învăţând în sinagogile lor,

propovăduind evanghelia împărăţiei

şi vindecând orice boală şi orice neputinţă în popor.

Cuvântul Domnului